Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УСТАНОВИ [ИНТЕГРИРОВАННАЯ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ СИСТЕМА] - пакет прикладних програм для ПЕОМ і комерційних міні-ЕОМ колектив-ного користування, що містить, як правило, текстові процесори, програми роботи з вели-коформатними таблицями, системи управ-ління базами даних і ділову графіку. Дає змо-гу створювати засобами ЕОМ кінцеві доку-менти, що містять графічний, табличний і текстовий матеріал.

ІНТЕЛ [ИНТЕЛ] (англ. intel - американська фірма, що розробляє і виготовляє напівпровідникові прилади. І. є піонером випуску мікропроцесорів.

ІНТЕЛЕКТ [ИНТЕЛЛЕКТ] (від латин, inte-llectus - розуміння, розсудок, пізнання) - роздум, здатність до мислення, особливо до його вищих теоретичних рівнів.

ІНТЕЛЕКТ РИНКУ [ИНТЕЛЛЕКТ РЫНКА] - одна із стадій управління нововведеннями фірми, яка полягає в отриманні та оцінці інформації, що належить до фактичних і перспективних можливостей, конкурентної поведінки, а також в інших удосконаленнях, що можуть допомогти спрямувати наукові дослідження та розробки. Іншими стадіями управління нововведенням є технічне дослі-дження, запуск виробництва (вдосконален-ня, початок маркетингу), адаптація, розвиток.

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ [ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ТРУДА] (від латин, intellec-tualis - розумовий) - збільшення питомої ваги розумових функцій (управління, конт-роль, налагодження) в структурі трудових зусиль працівника на основі науково-тех-нічного прогресу, підвищення кваліфікацій-ного та культурно-освітнього рівня.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА ДАНИХ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ] - база да-них, в якій для відповіді на запит викорис-товуються факти, що безпосередньо збері-гаються у пам'яті комп'ютера, і такі, що отримуються на основі логічних висновків. Доступ до даних забезпечується на мові за-питів, близькій до природної.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ] (латин, intellectualis) - розумовий, розсудковий, розсудливий.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ] - результат ду-ховної, розумової, інтелектуальної діяльнос-ті (винаходи, відкриття, патенти, наукові звіти і доповіді, проекти, описання техно-логій, літературні, музичні, художні твори тощо), що є інтелектуальною власністю.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ] - термінал із власною пам'яттю і мікропроцесором, що надає засоби редагування і перетворення даних незалежно від роботи ЕОМ, до яких він підключений. До інтелектуальних можна віднести банківські термінали, термінали для роздрібної торгівлі і збирання Інфор-мації у промисловості та ін.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] - вкладан-ня коштів у підготовку фахівців, наукові роз-робки, патенти, ліцензії, ноу-хау, запозичен-ня досвіду.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія