Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ [ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ] - числова характеристика конкуренто-спроможності товару, що є відношенням групового показника за технічними пара-метрами до групового показника за еконо-мічними параметрами.

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД [ИНТЕГРАЦИОННЫЙ МЕТОД] - метод обліку довгостроко-вих інвестицій та акцій інших компаній, за яким інвестор відображає початкові інвес-тиції за собівартістю, а відповідна частка в прибутку спочатку відображається дебету-ванням рахунку інвестицій і кредитуванням рахунку надходжень. Потім при отриманні дивідендів дебетуються грошові кошти і кре-дитуються рахунки інвестицій. Це один з не-багатьох методів, за використання якого на-дходження визнаються без Змін в оборотно-му капіталі.

ІНТЕГРАЦІЯ [ИНТЕГРАЦИЯ] (від латин. integratio - поповнення, відновлення) - 1. Об'єднання в ціле будь-яких окремих час-тин. Протилежне - дезінтеграція. 2.1. еко-номічна - процес інтернаціоналізації гос-подарського життя, зближення, об'єднання економік ряду країн. 3. Погоджений розви-ток і взаємне доповнення підприємств, га-лузей економіки, регіонів і держав в інте-ресах більш ефективного використання ре-сурсів і більш повного задоволення потреб учасників цього процесу у відповідних то-варах і послугах. 4.1. соціальна - наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, організаціями, державами.

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ [ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ] - вироблення загального для ряду на-ук підходу до вивчення, теоретичного уза-гальнення і пояснення явищ, взаємопро-никнення методів дослідження різних наук.

ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРЕСИВНА [ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРЕССИВНАЯ] -інтеграція в мар-кетингу, за якої компанія намагається під-порядкувати або поставити під жорсткий контроль інші фірми-конкуренти.

ІНТЕГРАЦІЯ РЕГРЕСИВНА (ИНТЕГРАЦИЯ РЕГРЕССИВНАЯ] - інтеграція в маркетин-гу, за якої компанія намагається підпорядку-вати і контролювати своїх постачальників.

ІНТЕГРАЦІЯ ФІНАНСОВА [ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВАЯ] - міждержавний процес гармонізації та уніфікації податкових систем, бюджетних процесів, державних витрат, бюджетних класифікацій, систем контролю з боку центральних банків за діяльністю бан-ків комерційних. Здійснюється з метою кра-щої координації держав, що входять до скла-ду регіональних угруповань.

ІНТЕГРОВАНА БАЗА ДАНИХ [ИНТЕГРИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ] - база даних, що об'єднує кілька логічних баз даних.

ІНТЕГРОВАНА ОБРОБКА ДАНИХ [ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ] - об-робка даних, за якою здійснюються всі техніч-ні процедури від моменту надходження ви-хідних даних до видачі результатів обробки.

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА [ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА] - кілька взаємозв'я-заних пакетів прикладних програм (текс-товий редактор, текстовий процесор, елек-тронна таблиця, база даних, ділова графіка, засоби телекомунікацій), що забезпечують потреби користувача.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія