Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНОЗЕМНІ ПОЗИКИ [ИНОСТРАННЫЕ ЗАЙМЫ] - зовнішні позики, отримані від інших країн, із-за кордону.

ІН-ОКТАВО [ИН-ОКТАВО] (від латин, in octavo - складений увосьмеро) - формат видань, за яким розмір сторінки становить восьму частину стандартного паперового аркуша.

ІН ПАРІ ДЕЛІКТО ["ИН ПАРИ ДЕЛИКТО"] (латин, in pari delicto - робити правопору-шення рівними) - правовий принцип, що об-межує намір особи почати неправомірні дії щодо пред'явлення позову іншій особі, яка здійснює або здійснила аналогічний або інші неправомірні дії. У діловій практиці цей прин-цип називається "доктриною чистих рук".

ІНСАЙДЕР [ИНСАЙДЕР] (від англ. inside - усередині) - будь-яка особа, що має доступ до конфіденційної інформації про справи фірми завдяки своєму службовому станови-щу і родинним зв'язкам.

ІНСИНУАЦІЯ [ИНСИНУАЦИЯ] (латин, insu-nuatio, букв. -закрадливість, від insunuo - проникаю) - неправдива, наклепницька вигадка з метою заплямувати, знеславити когось.

ІНСПЕКТОР [ИНСПЕКТОР] (латин, inspec-tor - наглядач) - посадова особа, що здійс-нює контроль за правильністю дій підвідом-чих органів і осіб або за виконанням законів у певній спеціальній галузі.

ІНСПЕКТОР ФІНАНСОВИЙ [ИНСПЕКТОР ФИНАНСОВЫЙ] - посадова особа, що конт-ролює нарахування, сплату і стягнення дер-жавних і місцевих податків, здійснює реві-зію обліку та фінансової звітності.

ІНСПЕКТУВАННЯ [ИНСПЕКТИРОВАНИЕ] (латин, inspector - наглядач) - процес пере-вірки правильності виконання встановле-них правил, норм. інструкцій, директивних вказівок урядових органів або керівників.

ІНСПЕКТУВАТИ [ИНСПЕКТИРОВАТЬ] (від латин, inspecto - оглядаю, розглядаю) - пе-ревіряти правильність дій, здійснювати інспекторський нагляд.

ІНСПЕКЦІЯ [ИНСПЕКЦИЯ] (латин, inspec-tio - огляд, розгляд) - 1. Органи державно-го управління, що виконують функції нагля-ду, перевірки, контролю за належним вико-нанням офіційно встановлених правил і норм діяльності юридичних та фізичних осіб, пер-соналу організацій та установ. 2. Діяльність цих органів державного управління, самі акти перевірки.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія