Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД [ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД] - фонд фінансових ресурсів, створених з метою фінансування найновіших науково-технічних розробок і "ризикових" проектів, джерелом яких є спонсорські внес-ки фірм, банків. Розподіляється між заяв-никами, які претендують на інвестиції, як правило, на конкурсній основі, часто у вигля-ді тендера.

ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА [ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА] - валюта, грошові одиниці інших країн.

ІНОЗЕМНА ВЛАСНІСТЬ [ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - Див. Власність іно-земна.

ІНОЗЕМНА ДОПОМОГА [ИНОСТРАННАЯ ПОМОЩЬ] - допомога, що надається дер-жавними і недержавними організаціями та особами однієї країни іншій у вигляді мате-ріально-речової, науково-технічної, грошо-вої допомоги для сприяння у здійсненні со-ціально-економічних програм, подолання кризових явищ, виходу зі складного еконо-мічного становища тощо.

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ [ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ] - Див. Капітал іноземний, Іноземні інвестиції.

ІНОЗЕМНИЙ КРЕДИТ [ИНОСТРАННЫЙ КРЕДИТ] - рух позичкового капіталу у сфе-рі міжнародних економічних відносин, пов'-язаний з наданням валютних і товарних ре-сурсів на умовах повернення, строковості та оплати процента.

ІНОЗЕМНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ [ИНОСТРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ] - одна із форм одностороннього усунення под-війного оподаткування. Надається щодо прибуткових податків на доходи, отримані з іноземних джерел.

ІНОЗЕМНІ БАНКИ [ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ] - банки, які повністю або частково на-лежать іноземному капіталу. Діяльність 1.6. у країнах, на які вони поширили свої опера-ції, регламентується національним законо-давством цих країн.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ [ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] - інвестиції, що надходять від урядів, компаній, фірм зарубіжних країн.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТОРИ [ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ] - юридичні 1 фізичні особи, а також держави та міжнародні організації, що здійснюють довгострокове вкладання капіталу у розвиток економіки зарубіжних країн згідно з законодавством країни свого місцезнаходження.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія