Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНКОРПОРАЦІЯ [ИНКОРПОРАЦИЯ] (від ла-тин. incorporatio - приєднання) - 1. Вклю-чення до свого складу, приєднання інших організацій. 2. Надання згідно з законом гру-пі осіб статусу юридичної особи, корпорації. 3. Систематизація законів держави, розмі-щення їх у певному порядку в процесі пуб-лікування без зміни змісту самих законів.

ІНКОРПОРУВАТИ [ИНКОРПОРИРОВАТЬ] (від латин, incorporo - включаю до складу)- приєднувати, включати.

ІНКОТЕРМИ [ИНКОТЕРМЫ] -міжнародне прийняті тлумачення термінів, виразів, які найчастіше трапляються у зовнішньоторго-вельних контрактах.

ІНКОТЕРМС ("ИНКОТЕРМС"] - збірник міжнародних термінів з тлумаченнями. Виз-начає обов'язки імпортера й експортера, маючи на меті запобігти можливим супереч-кам та судовим позовам сторін. Згідно з "І." сторони мають дотримуватись вимог, ви-значених контрактами, рахунками, кредит-ними й іншими документами, а саме: обов'-язків щодо перевезення товарів, оплати транспортних витрат, страхування ванта-жів та їх оплати, визначення межі відпові-дальності кожного. "І." ухвалено Міжнарод-ною торговою палатою на основі узагаль-нення світової комерційної практики.

ІНКРИМІНУВАННЯ [ИНКРИМИНИРОВАНИЕ] (від ін... і латин, сгітеп - провина, злочин) - пред'явлення обвинувачення у вчиненні злочину.

ІНКРИМІНУВАТИ [ИНКРИМИНИРОВАТЬ] - звинувачувати у чому-небудь, ставити в провину; пред'являти конкретній особі зви-нуваченні у здійсненні незаконної операції.

ІНКУБАТОРИ НОВИХ ФІРМ [ИНКУБАТОРЫ НОВЫХ ФИРМ] - форма підтримки розвитку місцевих невеликих нових компа-ній регіональними органами управління з безпосередньою участю місцевих спонсорів, які здійснюють контроль і спрямовують ро-боту "інкубаторів". Клієнтами "інкубаторів" є інноваційні фірми, виробники нової техні-ки консалтингові фірми.

ІНКУБАТОРИ [ИНКУБАТОРЫ] - спеці-алізовані організації (центри розвитку біз-несу та підприємництва, регіональні техно-логічні та інноваційні центри при універси-тетах та інших вузах, науково-дослідних ор-ганізаціях тощо), що допомагають новоство-рюваним організаціям інноваційного бізне-су на стадіях започаткування і становлення. Діяльність "І." переважно охоплює наукове консультування і попередню експертизу інноваційних проектів, фінансову підтрим-ку через державні субсидії, венчурний капі-тал і власні кошти спонсорів, формування позитивного гудвілу.

ІННОВАЦІЇ ФІНАНСОВІ [ИННОВАЦИИ ФИНАНСОВЫЕ] -Див. Фінансові інновації.

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА [ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА] - уявний процес під-приємницької діяльності, що базується на досягненнях науково-технічного прогресу і передбачає активне використання нових управлінських рішень з метою постійного зростання економічної та соціальної ефек-тивності господарювання.

ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК [ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК] -Див. Банк інноваційний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія