Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНКАСО ІМПОРТНЕ [ИНКАССО ИМПОРТНОЕ] - інкасо у міжнародних розрахунках після отримання банком грошей з юридич-них і фізичних осіб за різними товарними документами. При цьому банк імпортера отримує від банку експортера товарні доку-менти. терміново передає їх споживачу і ут-римує з нього належну експортну суму. По-рядок здійснення таких операцій регламен-тується Міжнародною торговою палатою. Його дотримується більшість комерційних банків світу.

ІНКАСО ЧЕКІВ [ИНКАССО ЧЕКОВ] - пере-каз грошей з рахунків осіб, які виписали чек, на рахунки отримувачів чеків.

ІНКАСО ЧИСТЕ [ИНКАССО ЧИСТОЕ] - банківська операція одержання належних клієнтові грошей на підставі чистих фінан-сових документів (розрахункових докумен-тів, серед яких відсутні товарні рахунки, на-кладні та інші товарні документи).

ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ [ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ] - документ, що відіграє роль платіжної вимоги, складається і представля-ється у банк підприємствами у тих випад-ках, коли вони мають підставу для беззапе-речного утримання коштів з платника.

ІНКАСУВАННЯ БОРГОВИХ ВИМОГ [ИНКАССИРОВАНИЕ ДОЛГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ] - банківська операція отримання за дорученням клієнта коштів від його боржни-ка в рахунок погашення боргу або отримання акцепту за векселями, чеками, іншими роз-рахунковими і товарними документами.

ІНКАСУВАННЯ ВЕКСЕЛЯ [ИНКАССИРОВАНИЕ ВЕКСЕЛЯ] - банківська операція щодо стягнення певної суми з боржника за дорученням векселевласника.

ІНКВІЗИТОР [ИНКВИЗИТОР] (латин, inqui-sitor - вистежувач) - 1. Член суду інквізиції. 2. Переносно-жорстока людина, мучитель.

ІНКВІЗИЦІЯ [ИНКВИЗИЦИЯ] (латин, inqui-sitio - розшук, розслідування) - 1-У като-лицькій церкві - особливий церковний суд у справах про єретиків, що існував у ХIII-ХІХ ст. І. вела боротьбу проти будь-яких проявів вільнодумства, опозиції. Під виглядом бо-ротьби проти єретиків І. чинила розправи над прогресивними мислителями і вчени-ми. В більшості католицьких країн Західної Європи І. було скасовано у XVIII ст., а в Іспанії - лише в 30-х роках XIX ст. 2. Пере-носно - тортури, жорстокість, витончене знущання, мордування.

ІНКОГНІТО [ИНКОГНИТО] (італ. incognito від латин. incognitus - невпізнаний, невідо-мий) - 1. Таємно, не відкриваючи свого іме-ні. 2. Особа, що криється під чужим іменем.

ІНКОНГРУЕНТНИЙ [ИНКОНГРУЕНТНЫЙ] (від латин, incognruens - невідповідний) - неоднаковий, різний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія