Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНІЦІАТИВНА ЗМІНА ЦІН [ИНИЦИАТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН] - поняття марке-тингу, яке відбиває той факт, що фірми, які розробили власну систему цін і стратегію ціноутворення, час від часу відчувають не-обхідність у зниженні або в підвищенні цін залежно від стану кон'юнктури ринку, що складається під тиском цінової дискриміна-ції та інших ринкових факторів.

ІНІЦІАТИВНИЙ [ИНИЦИАТИВНЫЙ] -той, що стосується ініціативи; здатний до самос-тійних дій.

ІНІЦІАТОР [ИНИЦИАТОР] (від фр. initiateur - зачинатель) --1. Людина, яка висловила но-ву думку. 2. Людина (колектив), яка зробила почин у певній справі.

ІНКАСАТОР [ИНКАССАТОР] - посадова особа, уповноважена збирати грошові над-ходження у касах різних організацій і пере-возити їх у банк, а також розвозити гроші з банків у каси великих підприємств, установ і організацій.

ІНКАСАЦІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ [ИНКАССАЦИОННЫЙ ВЕКСЕЛЬ] - вексель, що переда-ється у банк з метою отримання боргу. Сума акредитується на рахунок клієнта після по-гашення (інкасації) боргу дебітором.

ІНКАСАЦІЯ [ИНКАССАЦИЯ] (від італ. incasso) - здійснюється банками за доручен-ням підприємств, установ та інших органі-зацій, що проводить операції з готівкою. Це збирання, транспортування готівки і цін-ностей, що надходять до них. Уся готівка, що надходить до підприємств і організацій, зда-ється ними до установ банку на їх власний розрахунковий або поточний рахунок. Ви-няток становить готівка, що залишається у касах підприємств і організацій, у розмірі лімітів, встановлених банком. Зосереджен-ня готівки в банку забезпечує її збереження й економне витрачання. Установа банку ра-зом з підприємствами й організаціями на підставі укладених угод визначають поря-док І., готівки, що надійшла. Готівка здаєть-ся Інкасаторам банку або в інкасаторські пункти: незначні суми грошей здаються безпосередньо до кас банку. У сільській міс-цевості готівка здається на пошту для по-дальшого переказу її в банківські установи.

ІНКАСО [ИНКАССО] - банківська розра-хункова операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на під-ставі розрахункових документів гроші, пере-раховані клієнтові за відвантажені товарно-матеріальні цінності чи надані послуги, і за-раховує ці кошти на банківський рахунок клієнта. Розрізняють чисте І. (І. простих і переказних векселів, чеків та інших платіж-них документів) і документарне І. (І. комер-ційних документів). За виконання І. банки стягують комісійну плату.

ІНКАСО ДОКУМЕНТАРНЕ [ИНКАССО ДОКУМЕНТАРНОЕ] -інкасо фінансових доку-ментів, що супроводжується комерційними документами (напр., рахунки, транспортні і страхові документи), а також інкасо тіль-ки комерційних документів.

ІНКАСО ЕКСПОРТНЕ [ИНКАССО ЭКСПОРТНОЕ] - інкасо у міжнародних розрахунках після отримання банком грошей з юридич-них і фізичних осіб за різними товарними документами. Здійснюється у випадках, ко-ли експортер відразу ж після виставлення продавцем товарних документів оплачує йо-му вартість відвантаженої продукції з на-ступним отриманням відповідних сум від банку-імпортера, який, у свою чергу, отри-мує гроші від покупця.

ІНКАСО 3 НАСТУПНИМ АКЦЕПТОМ [ИНКАССО С ПОСЛЕДУЮЩИМ АКЦЕПТОМ] - форма банківських безготівкових розрахун-ків, за якої оплата здійснюється відразу піс-ля подання розрахункових документів, а їх акцепт - згодом (після оплати). Використо-вується для розрахунків між партнерами, котрі довіряють один одному.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія