Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІН'ЄКЦІЇ В ДОХІД (ИНЪЕКЦИИ В ДОХОД] - автономні витрати щодо національ-ного доходу (внутрішні інвестиції, урядові видатки, експорт). І.в д. не залежать від по-передньої зміни доходу, а самі викликають ці зміни. На противагу видаткам, внутрішні заощадження, податки та імпорт знижують національний дохід. Інша назва - "втра-ти доходу".

ІН'ЄКЦІЇ ГРОШОВІ (ИНЬЕКЦИИ ДЕНЕЖНЫЕ] (від латин, injectio - вкидання) - разові "вливання" в економіку грошових кош-тів, капіталовкладень.

ІНЖЕНЕР [ИНЖЕНЕР] (фр. ingenieur, від ла-тин. ingenium - здібність, винахідливість)- спеціаліст з вищою технічною освітою.

ІНЖЕНЕР-РЕЗИДЕНТ [ИНЖЕНЕР-РЕЗИДЕНТ] - спеціаліст інженерно-консульта-тивної фірми, відряджений для нагляду за здійсненням передбаченого у контракті об-сягу послуг на місці реалізації Проекту 1 для безпосередньої участі в роботі.

ІНЖИНІРИНГ [ИНЖИНИРИНГ] (англ. ingi-neering, від латин. ingenium - винахідли-вість) - інженерно-консультаційні послуги. роботи дослідницького, проектно-конструк-торського, розрахунково-аналітичного ха-рактеру, підготовка техніко-економічного обґрунтування проектів, надання рекомен-дацій щодо організації виробництва та управління.

ІНЖИНІРИНГ ФІНАНСОВИЙ [ИНЖИНИРИНГ ФИНАНСОВЫЙ] - розроблення нових фінансових інструментів та операційних схем, придатних для здійснення фінансово-кредитних операцій.

ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ [ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ] - компанія, що спеціалізується на наданні інжинірингових послуг. Користується статутом формально незалежної, здатна надавати послуги одно-часно у кількох галузях і залучати до вико-нання робіт різних постачальників облад-нання, різні підрядні фірми.

ІНІЦІАЛ [ИНИЦИАЛ] (від латин. initialis - початковий) - 1. Збільшена заголовна літе-ра розділу в тексті рукописної чи друкованої книги, оздоблена орнаментом, малюнком тощо. 2. Великі початкові літери імені, по батькові, прізвища.

ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ ДИСКА [ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСКА] - розмітка диска і запис на нього керуючої інформації.

ІНІЦІАТИВА [ИНИЦИАТИВА] (фр. initiative, від латин, initium - початок) - 1. Почин; активна, провідна роль у будь-яких діях, за-повзятливість. 2. Підприємливість, здат-ність до самостійних активних дій. 3.1. за-конодавча- право вносити проекти законів у законодавчий орган, який зобов'язаний обговорити їх і ухвалити рішення.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія