Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ [ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ] (від фр. individuel - особистий) - 1. Власти-вий окремому суб'єктові, індивіду. 2. Розра-хований на одну особу. 3. Поширений на кожного зокрема. 4. Одноосібний.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ІНДЕКС ЦІН [ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН] - індекс цін, що визначається відношенням ціни на пев-ний (окремий) товар у звітному (поточному) році до ціни у базисному періоді (році).

ІНДИВІДУАЛЬНІ БЛАГА [ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЛАГА] - блага, надання яких окремій особі можливе без надання їх іншим особам (напр.. одяг, меблі тощо], на відміну від осві-ти або державних закладів охорони здоров'я тощо.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИДАТКИ [ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - витрати вироб-ництва та обігу окремого, індивідуального товару (на відміну від сукупних витрат).

ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ [ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ] - документи, що містять текст, який не складається за певною формою, не уніфікується, але перед-бачає висвітлення фактів у певній послідов-ності (напр., автобіографія, лист тощо).

ІНДИВІДУАЛЬНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ [ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - різновид фінансових по-казників, що являють собою абсолютні ве-личини, які характеризують процеси фор-мування і використання фінансових ресур-сів, розподіл і перерозподіл валового на-ціонального продукту, фінансове становище держави, результати господарської діяль-ності підприємницьких структур, рівень до-ходів населення. Вони визначають кількісну та якісну характеристики господарських явищ і процесів у функціонуванні фінансів як складової частини економічних відносин. Фінансові показники поділяються на зве-дені та Індивідуальні. Зведені показники ха-рактеризують явища і процеси на макро-рівні: загальний обсяг фінансових ресурсів, доходів і видатків бюджету, грошових нагро-маджень в економіці держави; розміри фон-ду споживання і фонду нагромадження; по-казники ефективності суспільного вироб-ництва. Індивідуальні показники деталізу-ють зведені і доповнюють їх. Так, зведений показник загального обсягу фінансових ре-сурсів можна деталізувати в показниках прибутку, різних видів податків і відраху-вань; зведений показник доходів бюджету- в індивідуальних показниках, таких як пла-тежі населення, підприємницьких структур тощо, а видатків бюджету - за окремими напрямами видатків: економіка держави, управління, оборона, соціальні Гарантії, со-ціально-культурні потреби.

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ [ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ] - 1. Сукупність своєрідних рис, що характеризують особистість людини. 2. Ок-рема людина як носій певної сукупності властивостей.

ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ [ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ] - недиректив-не. порадливе, орієнтовне планування на державному рівні. Індикативні плани-прог-нози складаються з метою надання допомо-ги господарським суб'єктам орієнтуватися в ситуації, розробляти власні плани, виходя-чи з бачення економічного майбутнього дер-жавними органами і залученими ними нау-ковими організаціями.

ІНДИКАТОР [ИНДИКАТОР] (від латин, indi-cator - показник) - орієнтований економіч-ний показник, вимірник, що дає змогу пев-ною мірою передбачити, в якому напрямі слід очікувати розвиток економічних про-цесів.

ІНДИФЕРЕНТИЗМ, ІНДИФЕРЕНТНІСТЬ [ИНДИФФЕРЕНТИЗМ, ИНДИФФЕРЕНТНОСТЬ] (від латин, indifferens (indifferen-tis)- байдужий) - байдуже ставлення до чогось.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія