Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДЕНТ [ИНДЕНТ] - разове комісійне дору-чення імпортера однієї країни комісіонеро-ві іншої на закупівлю окремої партії товару.

ІНДЕНТ-АҐЕНТ (ИНДЕНТ-АГЕНТ) - агент зі збуту, який здійснює за кордоном на комі-сійній основі операції з продажу товарів, що надходять від іноземного постачальника.

ІНДЕТЕРМІНІЗМ [ИНДЕТЕРМИНИЗМ] - вчення й методологічна позиція, які запере-чують загальну закономірність і причинний зв'язок явищ у природі й суспільстві.

ІНДИВІД, ІНДИВІДУУМ [ИНДИВИД, ИНДИВИДУУМ] (від латин, individuum - непо-дільне) - 1. Окремий організм, який існує самостійно. 2. Окрема людина, особа.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ [ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ) (фр. individualisation, від латин, indi-viduum - неподільне) - вирізнення однієї особи (індивідуума) за характерними влас-тивостями; врахування особливостей кож-ної одиниці при вивченні сукупності пред-метів чи явищ.

ІНДИВІДУАЛІЗМ [ИНДИВИДУАЛИЗМ] (фр. individualisme) -риса світогляду, яка харак-теризує самопротиставлення окремого ін-дивіда колективові і суспільству.

ІНДИВІДУАЛІСТ [ИНДИВИДУАЛИСТ] (фр. individualiste) - людина, яка навмисно відо-соблюється, протиставляє себе колективу, суспільству; прихильник індивідуалізму.

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ] - 1. Суспільне корисна приватна діяльність громадян, що ведеться з метою отримання додаткових доходів, більш пов-ного задоволення потреб у товарах і послу-гах. Термін зародився в СРСР у період пере-будови і поступово став втрачати своє по-чаткове значення. 2. Підприємницька діяль-ність окремих громадян, що здійснюється без залучення найманої праці.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО [ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] - підприємство, що на-лежить на правах приватної власності гро-мадянину (або членам його сім'ї на правах часткової власності). Функціонує на базі осо-бистого майна, отриманого доходу та інших законних джерел. Власник несе відповідаль-ність за його діяльність у межах, зазначених у засновницьких документах.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ [ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ] - вид осо-бистого страхування, за яким договір стра-хування укладається страховиком з кон-кретними фізичними особами в індивіду-альному порядку. Див. також Страхуван-ня особисте.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія