Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДЕКСИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ [ИНДЕКСЫ ОГОВОРКИ] - валютне застереження, що передбачає зміну ціни і суми платежу залеж-но від руху загального або спеціального ін-дексу цін.

ІНДЕКСИ КОТИРУВАННЯ БІРЖОВИХ КУРСІВ [ИНДЕКСЫ КОТИРОВКИ БИРЖЕВЫХ КУРСОВ] -- відносні кількісні показни-ки, що відображають курси найважливіших цінних паперів за узагальненими розрахун-ками на даний момент відповідно до кон'юн-ктури ринку.

ІНДЕКСИ ПРОВІДНІ (ИНДЕКСЫ ВЕДУЩИЕ] - індекси акцій на найбільших фон-дових біржах США, Японії, Німеччини, Ан-глії, Франції.

ІНДЕКСИ ФОНДОВІ [ИНДЕКСЫ ФОНДОВЫЕ] - показники, що характеризують зміну біржового курсу цінних паперів на певну дату.

ІНДЕКСИ ФРАХТОВІ [ИНДЕКСЫ ФРАХТОВЫЕ] - відносні показники зміни рівня цін перевезення вантажів морем відносно цін певного базисного періоду або фіксова-них ставок, взятих за 100%. Використову-ються в разі фрахтування суден, а також для оцінки кон'юнктури фрахтового ринку.

ІНДЕКСНИЙ МЕТОД У СТАТИСТИЦІ [ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ] - ме-тод, що його застосовують для порівняння числових характеристик складних еконо-мічних явищ, які включають елементи без-посередньо несумірні.

ІНДЕКСОВАНА ПОЗИКА [ИНДЕКСИРОВАННЫЙ ЗАЕМ] - боргове зобов'язання з емісією облігацій, за якого розмір капіталу і проценти варіюють залежно від коливань цін з метою уникнення наслідків інфляції для кредитора.

ІНДЕКСОВАНИЙ ФАЙЛ [ИНДЕКСИРОВАННЫЙ ФАЙЛ] - набір даних, пов'язаний з файлами індексів для прискорення або здійснення доступу до даних у потрібній по-слідовності. Див. також Файл індексів.

ІНДЕКСУВАННЯ (ІНДЕКСАЦІЯ) (ИНДЕКСИРОВАНИЕ (ИНДЕКСАЦИЯ)] - встанов-лення зв'язку, пропорційної залежності між змінами величини будь-яких показників. І. застосовують тоді, коли в разі зміни значень певних величин потрібно підтримати на відповідному рівні інші пов'язані з ними показники (напр., індексація заробітної плати у зв'язку зі зміною рівня цін).

ІНДЕМНІТЕТ [ИНДЕМНИТЕТ] (від латин. indemnitas (indemnitatis) - відшкодування збитків, беззбитковість) - 1-У міжнародному праві-відшкодування втрат. 2. В Англїї звіль-нення парламентським актом міністрів від від-повідальності за порушення ними конституції.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія