Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДЕКС ЦІН [ИНДЕКС ЦЕН] - показник, що характеризує динаміку зміни середньо-го рівня цін у часі або в територіально-регі-ональному аспекті. Для оцінки динаміки ці-ни конкретного товару обчислюють індиві-дуальний І.ц. як відношення ціни товару відповідно в базовому, з яким робиться по-рівняння, та у звітному періоді. Динаміку цін різноманітних товарів характеризують зведені І.ц., які можуть бути груповими (ха-рактеризують динаміку цін певної групи то-варів) і загальними (характеризують дина-міку цін усіх товарів). Різниця між чисельником і зна-менником у формулі обчислення І.ц. відпо-відає абсолютній сумі економії (переплат) покупців внаслідок зниження (підвищення) цін у звітному році.

ІНДЕКС ЧАСТОТНОСТІ [ИНДЕКС ЧАСТОТНОСТИ] - індекс, що показує частку тариф-них позицій, охоплених нетарифними обме-женнями.

ІНДЕКСАЦІЯ [ИНДЕКСАЦИЯ] - 1. Один із способів захисту населення, споживачів від інфляції, який полягає в тому, що держава та інші суб'єкти, що причетні до доходів грома-дян, збільшують грошові доходи і заоща-дження громадян відповідно до росту цін на споживчі товари і послуги. Але в умовах спа-ду виробництва споживчих товарів і послуг держава не має можливості здійснити пов-ну І., тому проводиться, як правило, лише часткова І. доходів. 2. Проставлення Індек-су на певних документах, книгах з метою їх класифікації.

ІНДЕКСАЦІЯ ВКЛАДІВ [ИНДЕКСАЦИЯ ВКЛАДОВ] - перегляд і встановлення нових розмірів процентної ставки, яку виплачують вкладнику внаслідок зміни загального рівня цін, з метою соціально-економічного захис-ту населення в умовах кризової економічної ситуації.

ІНДЕКСАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ [ИНДЕКСАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕННЯ] - встановлений законами та іншими нормативними актами країни механізм підвищення грошових до-ходів громадян, що дає можливість частко-во або повністю відшкодовувати їм подорож-чання споживчих товарів і послуг. Є части-ною системи соціального захисту громадян, спрямованої на підтримання купівельної спроможності їхніх грошових доходів.

ІНДЕКСАЦІЯ ПОДАТКІВ [ИНДЕКСАЦИЯ НАЛОГОВ] - зміни деяких елементів при-буткового податку (неоподатковуваний міні-мум, пільги, знижки), що застосовуються у деяких країнах залежно від офіційного ін-дексу зростання цін на споживчі товари і послуги, індексу заробітної плати та інших особистих доходів.

ІНДЕКСАЦІЯ ЦІН [ИНДЕКСАЦИЯ ЦЕН] - щорічне обчислення зростання цін на спо-живчі товари з метою виявлення певної ком-пенсації грошових втрат населення (особли-во малозабезпечених громадян) за допомо-гою дотацій до заробітної плати, пенсій тощо.

ІНДЕКСИ АКЦІЙ [ИНДЕКСЫ АКЦИЙ] - зведені показники, які характеризують ди-наміку курсів окремих акцій, що котирують-ся на біржі, і допомагають прогнозувати змі-ни їх вартості.

ІНДЕКСИ В СТАТИСТИЦІ [ИНДЕКСЫ В СТАТИСТИКЕ] - відносні показники, що ха-рактеризують зміну рівня певного явища порівняно з іншим рівнем того самого яви-ща. І.в.с. широко застосовують для характе-ристики динаміки явищ (індекси динаміч-ні), для виявлення ролі окремих факторів. Залежно від характеру і змісту явищ, що ви-вчають. користуються індексами кількісних (об'ємних) показників або індексами якісних показників. За ступенем охоплення сукуп-ності І. в с. поділяють на індивідуальні, за-гальні(зведені), групові(субіндекси). І.вс; як відносний показник, обчислюють, порівню-ючи явища за два абсолютно рівні періоди. Період, з яким порівнюють, називається ба-зисним^ період, що його порівнюють,- звіт-ним (поточним). Залежно від вибору бази порівняння індекси динаміки поділяють на ланцюгові, якщо базу порівняння міняють, і базисні, якщо за базу порівняння взято один базисний період. При побудові зведе-них індексів необхідно мати дані рівня кож-ного елемента сукупності, що його включа-ють при конструюванні показника. Величи-ну, зміну якої визначають індексом, назива-ють індексованою величиною. Ознаку, яку застосовують як постійну величину, назива-ють вагою. Щоб звільнитися від впливу структурних змін на динаміку середньої ве-личини, застосовують Індекси з постійною (фіксованою) вагою. Це т. зв. індекси фіксо-ваного (постійного) складу. За формою об-числення індекси бувають: агрегатні, ариф-метичні, гармонійні. У статистиці система-тично обчислюють індекси обсягу продукції і товарообороту, індекси цін і собівартості, індекси продуктивності праці та ін.

ІНДЕКСИ ДИНАМІКИ [ИНДЕКСЫ ДИНАМИКИ] - клас індексів, що слугує для вимі-ру ступеня інтенсивності розвитку еконо-мічних явищ у часі, зокрема індекси цін, об- сягів виробництва, реалізації товарів, про-дуктивності праці, собівартості тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія