Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДЕКС "ДЛ" [ ИНДЕКС "ДЛ"] -індекс жур-налу "Деловые люди", що являє собою зведе-ний показник ділової активності у росій-ській економіці. Розробляється для журналу експертами Вищої школи міжнародного біз-несу Академії народного господарства при уряді Росії. Числові значення наводяться в діапазоні від 60% до 100%.

ІНДЕКС ДОВГОСТРОКОВИХ ВИПЕРЕДЖАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ [ИНДЕКС ДОЛГОСРОЧНЫХ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ] - урядовий індекс у Великобрита-нії, який використовується для передбачен-ня розвитку кон'юнктури приблизно на рік уперед.

ІНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА [ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА] - середній показник курсів акцій групи найбільших компаній США. Являє со-бою середьоарифметичну величину щоден-них котирувань на момент закриття біржі. Назва походить від фірми Доу-Джонса, яка їх публікує.

ІНДЕКС ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ [ИНДЕКС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ] - показник динаміки (підвищення або зниження) середньомісяч-ної заробітної плати робітників або службов-ців за певний період. Розрізняють індекс но-мінальної заробітної плати (обчислюється відношенням середньої заробітної плати від-повідно за базовий і звітний період) та індекс реальної заробітної плати (показник, що відображає зміну реальних доходів праців-ників, який обчислюється діленням індекса номінальної заробітної плати на Індекс цін товарів споживання і послуг).

ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ [ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ] - показник відносної конкурентоспромож-ності промислових товарів країни, яка по-стачає їх на експорт. Визначається за допо-могою зіставлення з курсом валюти країни-конкурента з поправкою на інфляцію, пов'-язану з оптовим ціноутворенням непродо-вольчого сектора.

ІНДЕКС КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОХОДІВ [ИНДЕКС КОНЦЕНТРАЦИИ ДОХОДОВ] - ста-тистичний показник, що використовується для тимчасової оцінки динаміки ступеня ди-ференціації доходів населення. Змінюється від 0 (за рівномірного розподілу доходів на-ближається до О) до 1. Застосовується і для порівняння міжрегіонального рівня концен-трації доходів, /ншо. назва - коефіцієнт Джині.

ІНДЕКС КСД -"ФІНІСТ" [ИНДЕКС ПСД -"ФИНИСТ"] - індекс, що характеризує ди-наміку купівельної спроможності долара (КСД) на рубльовому ринку Росії. Розробле-ний акціонерним товариством "Фініст". Пуб-лікується у щоденній газеті "Деловой мир" ("Business world").

ІНДЕКС КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ [ИНДЕКС ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ] - показник, що характеризує зміну обсягу матеріальних благ (послуг), які можна отримати за ту саму суму грошей у різні періоди часу. Обчислюють як величи-ну, обернену індексові цін.

ІНДЕКС КУРСІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ИНДЕКС КУРСОВ ЦЕННЫХ БУМАГ] - серед-ній показник курсів найважливіших акцій на біржі, що обчислюється за курсами най-більших компаній. У найпростішому вигля-ді - шляхом ділення вартості цінних папе-рів на кількість їх випусків. До числа І.к.ц.п., що найчастіше використовуються, нале-жить індекс Доу-Джонса.

ІНДЕКС ЛАЙСПЕЙРЕСА [ИНДЕКС ЛАЙСПЕЙРЕСА] - показник рівня цін, що обчис-люється на базі цін певного набору товарів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія