Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНДЕКС АРИФМЕТИЧНИЙ [ИНДЕКС АРИФМЕТИЧЕСКИЙ] - відносний показник змі-ни складного економічного явища, що являє собою середню арифметичну зважену з ін-дивідуальних індексів. І.а. тотожний індек-су агрегатному. Формулу його одержують, замінюючи в чисельнику агрегатної форми індексовану величину її значенням, вираже-ним через індивідуальний індекс.

ІНДЕКС БІДНОСТІ (ИНДЕКС БЕДНОСТИ] - статистичний показник, який характери-зує динаміку середньозваженої величини прожиткового мінімуму.

ІНДЕКС ВАРТОСТІ ЖИТТЯ (ИНДЕКС СТОИМОСТИ ЖИЗНИ] - показник, що характе-ризує зміну цін на товари і тарифів на послу-ги. Застосовується для визначення динамі-ки реальної заробітної плати. І.в.ж. обчис-люють, виходячи з суцільного обліку прода-жу товарів та реалізації послуг. Цей індекс використовують, обчислюючи дина-міку фізичного обсягу грошових доходів на-селення, його соціальних груп; динаміку фі-зичного обсягу реальної заробітної плати робітників і службовців; динаміку фізично-го обсягу повних реальних доходів населен-ня з рівнем доходу у розрахунку на одного члена сім'ї робітника, службовця, працівни-ка агросектора.

ІНДЕКС ВІДМІННОСТЕЙ ДУНКАНА [ИНДЕКС РАЗЛИЧИЙ ДУНКАНА] - коефіцієнт, що визначає відсотковий склад чоловіків або жінок, які повинні змінити рід занять, щоб зрівняти число чоловіків і жінок у кож-ній групі, виділеній за професійною озна-кою.

ІНДЕКС ВПЛИВУ НА ПІНИ [ИНДЕКС ВОЗДЕИСТВИЯ НА ЦЕНЫ] - співвідношення ціни світового ринку і внутрішньої ціни на товар, імпорт або експорт якого підлягає не-тарифним обмеженням.

ІНДЕКС ГАРМОНІЙНИЙ [ИНДЕКС ГАРМОНИЧЕСКИЙ] - відносний показник зміни складного економічного явища, що являє со-бою середню гармонійну зважену з індивіду-альних індексів. Формулу І.г. одержують, за-мінюючи у знаменнику агрегатного індексу індексовану величину її значенням, вира-женим через індивідуальний індекс. І.г. тотожний індек-сові аґреґатному.

ІНДЕКС HANG SENG [ИНДЕКС HANG SENG] - провідний гонконгський біржовий індекс.

ІНДЕКС ГЕДОНІЧНИЙ [ИНДЕКС ГЕДОНИЧЕСКИЙ] - індекс, обчислений з урахуван-ням зміни якості продукції.

ІНДЕКС ГЕРФІНДАЛЯ [ИНДЕКС ГЕРФИНДАЛЯ] - індекс ринкової концентрації това-рів різних фірм, що обчислюється як сума квадратів часток ринку товарів кожної фір-ми.

ІНДЕКС DAX-30 [ИНДЕКС DAX-30] - провідний німецький індекс "голубих фішок" на Франкфуртській фондовій біржі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія