Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД] -інвестиційний інституту формі акціонерного товариства, кошти яко-го створюються за рахунок випуску власних цінних паперів і продажу їх дрібним інвесто-рам з метою залучення заощаджень широ-ких верств населення. Кошти вкладаються від імені інвестора у цінні папери держави, компаній, а також у банківські установи.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД, ВІДКРИТОГО ТИПУ [ИНВЕСТИЦИОННЫИ ФОНД ОТКРЫТОГО ТИПА] - інвестиційний інститут, що випускає акції певними порціями, які вільно продаються новим покупцям. Це дає змогу постійно нарощувати грошовий капітал для нових інвестицій.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ЗАКРЫТОГО ТИПА] - інвестиційний інститут, який випускає акції, як правило, одноразо-ві і в значній кількості, тому новий покупець вимушений купувати їх за ринковою ціною у попередніх власників.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР [ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА] - вид цінного паперу, що перебуває в обігу як засіб інвестування і засвідчує участь або інший інтерес особи, яка придбала цінний папір компанії, у майні і доходах цієї компанії. Ос-новною ознакою належності цінного паперу до інвестиційного є характер функції, яку він виконує.

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТИМУЛИ [ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ] - політика і дії прийма-ючого уряду, спрямовані на збільшення до-ходів іноземних інвесторів понад ті, які б во-ни отримали за відсутності такої політики та практичної діяльності. Найбільш пошире-ними стимулами є податкові пільги, тарифні поступки та субсидії. Найважливішим сти-мулом для залучення іноземних інвестицій є політика поліпшення загального інвести-ційного клімату.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ТОВАРИ [ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ] -товари, які виготовлені за рахунок інвестиційного капіталу і слугують цілям заміни, оновлення, якісного поліпшен-ня основних засобів. Це в основному продук-ція машинобудування і будівельної галузі.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ЦІННОСТІ [ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ] - акції, які активно ре-комендуються з точки зору доцільності дов-гострокових капіталовкладень у такі акції.

ІНВЕСТОР [ИНВЕСТОР] - суб'єкт інвести-ційної діяльності (приватний підприємець, організація чи держава), що здійснює довго-термінове вкладення капіталу в якусь спра-ву, підприємство з метою отримання при-бутку.

ІНВЕСТОР АГРЕСИВНИЙ (ИНВЕСТОР АГРЕССИВНЫЙ] - інвестор, який іде на вели-кий ризик заради отримання високих диві-дендів.

ІНВЕСТОР ІНДИВІДУАЛЬНИЙ [ИНВЕСТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ] - інвестор, який є фізичною особою.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія