Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНВЕСТИЦІЇ ФАКТИЧНІ [ИНВЕСТИЦИИ ФАКТИЧЕСКИЕ] - реальний обсяг інвестицій держави і приватних фірм, що дорівнює сумі запланованих і незапланованих інвестицій.

ІНВЕСТИЦІЇ ФІНАНСОВІ [ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСОВЫЕ] - Див. Фінансові інвес-тиції.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ [ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ] - сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. І.д. охоплює: 1) інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприєм-ствами, господарськими асоціаціями, това-риствами і спілками, а також громадськими та релігійними організаціями, іншими юри-дичними особами; 2) державне інвестуван-ня, що здійснюється органами влади й уп-равління держави, областей та інших адмі-ністративно-територіальних утворень за рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів і позичкових капіталів, а також дер-жавними підприємствами й установами за рахунок власних позикових коштів; 3) іно-земне інвестування, що здійснюється іно-земними громадянами, юридичними особа-ми і державами; 4) спільне інвестування, що здійснюється українськими та іноземними громадянами, юридичними особами і дер-жавами. Об'єктами І.д. є: нові та модернізо-вані основні фонди й обігові кошти в усіх сферах і галузях економіки держави, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні ціннос-ті, інші об'єкти власності, а також майнові права. Джерелами фінансування можуть бу-ти: власні фінансові ресурси Інвесторів (при-буток, амортизаційні відрахування, грошові нагромадження, заощадження громадян, юридичних осіб та ін.); позичені кошти ін-весторів (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити); залучені кошти інвес-торів (кошти від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); бюджетні інвестиційні асигнування.

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ [ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ] - компанія, що акумулює кошти приватних інвесторів шля-хом емісії власних цінних паперів (зобов'я-зання) і вкладає їх в акції та облігації підпри-ємств своєї країни та за кордоном. Подібно до інвестиційного банку І.к. посідає проміж-не становище між позичальником та індиві-дуальним інвестором, але відрізняється від банку тим, що повністю виражає інтереси інвестора. І.к. купує цінні папери з метою одержання прибутку на вкладений капітал. Доходи, отримані у вигляді дивідендів і про-центів, І.к. розподіляє серед своїх акціонерів (пайовиків), а прибуток від підвищення бір-жового курсу цінних паперів зараховується, найчастіше, до резервів.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ [ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ] - співвідношення акти-вів, якими володіє країна за кордоном, і ак-тивів, якими володіють іноземці у даній кра-їні. У склад активів включаються цінні папе-ри і прямі інвестиції.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА [ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА) - загальнодержав-ні принципові рішення та заходи, що визна-чають напрямки використання капітальних вкладень у сферах і галузях економіки з ме-тою забезпечення ефективності та пропор-ційності її розвитку, усунення міжгалузевих і внутрішньогалузевих диспропорцій, досяг-нення оптимальних співвідношень між роз-витком матеріального виробництва і неви-робничої сфери тощо.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО [ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО] - вид міжнародних економічних відносин, ме-тою яких є раціональний розподіл ресурсів, досягнення державами більш високих ре-зультатів в економіці за рахунок викорис-тання переваг участі у міжнародному поді-лі праці, оновленні технологічної структури виробництва та ін.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК] -Див. Банк інвестиційний.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАРОМЕТР [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАРОМЕТР] - Див. Барометр інвестиційний.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БРОКЕР [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БРОКЕР] - фізична або юридична особа, яка має право на виконання посеред-ницьких операцій на ринку цінних паперів за рахунок клієнта та за його дорученням.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія