Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНВАРІАНТИ [ИНВАРИАНТЫ] (від латин, in- varians (invariantis) - незмінний) - вели-чини, співвідношення, властивості тощо, які не змінюються незалежно від тих чи інших перетворень, пов'язаних з ними змінних.

ІНВАРІАНТНИЙ [ИНВАРИАНТНЫЙ] - не-змінний за певних перетворень.

ІНВЕНТАР [ИНВЕНТАРЬ] (від латин, inven-tarium - опис) - 1. Сукупність матеріаль-них цінностей, майно будь-якої установи чи підприємства. 2. Точний опис майна.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ КУРС [ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ КУРС]-курс, заяким валюта, цінні папери, золото обліковуютьсяу балансі.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ [ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ] (від латин, inventarium - опис) - перевірка наявності й стану матеріальних цінностей на підприємствах, в установах, організаціях та правильності їх використання.

ІНВЕНТАРНА КАРТОЧКА [ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА] - карточка, що складається для обліку кожного предмета господарського ін-вентарю, в якій фіксується його інвентар-ний номер.

ІНВЕНТАРНИЙ НОМЕР (ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР] -Див. Номер інвентарний.

ІНВЕНТАРНИЙ ОПИС [ИНВЕНТАРНАЯ ОПИСЬ] - опис предметів виробничого призначення і господарського вжитку, що знаходяться на під-приємстві. Див. також Інвентаризація.

ІНВЕСТИТУРА [ИНВЕСТИТУРА] (латин. in- vestitura, від investio - одягаю, наділяю) - в епоху середньовіччя в Західній Європі - юридичний акт передачі права власності, супроводжуваний рядом символічних обря-дів, а також церемонія введення васала у володіння земельним наділом (феодом).

ІНВЕСТИЦІЇ (ИНВЕСТИЦИИ] -довгостроко-ві вкладення капіталу у власній країні або за кордоном у підприємства різних галузей, со-ціально-економічні програми, підприємниць-кі та інноваційні проекти. Дають віддачу че-рез значний строк після вкладення. Розріз-няють І.: 1) за джерелами походження - дер-жавні (із коштів державного бюджету та дер-жавних фінансових джерел), іноземні (кошти закордонних інвесторів, інших держав, іно-земних банків, компаній), приватні (кошти приватних, корпоративних підприємств і ор-ганізацій, громадян, включаючи як власні. так і залучені кошти); 2) за напрямом вико-ристання- виробничі (нове виробництво, ре-конструкція, розширення і технічне переос-нащення діючих підприємств) та інтелекту-ольні(створення інтелектуального, духовного продукту); 3) за контролем - контролюючі (прямі І., що забезпечують володіння більш ніж 50 відсотків голосуючих акцій інших ком-паній) і неконтролюючі (менше ніж 50 від-сотків голосуючих акцій іншої компанії).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія