Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІМПОРТОЗАМІННЕ ЗРОСТАННЯ [ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ РОСТ] - розширення виробництва товару, який країна імпортує, що веде до поліпшення умов торгівлі країни відносно до її торгових партнерів.

ІМПОРТОЗАМІННІ ТОВАРИ [ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТОВАРИ] - товари, вироб-ництво яких сприяє скороченню або призу-пиненню імпорту таких самих або аналогіч-них товарів.

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ (ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ] - скорочення або призупинення імпорту певних товарів в результаті нала-годження виробництва у країні таких самих або аналогічних товарів.

ІМПРЕСАРІО [ИМПРЕСАРИО] (італ. impre-sario від imprendere - розпочинати, заті-вати) - приватний підприємець, який орга-нізовує концерти, спектаклі, гастролі.

ІМПРОВІЗАЦІЯ [ИМПРОВИЗАЦИЯ] (фр. improvisation, італ. improvisazione, від ла-тин. improvisus - непередбачений, рапто-вий) - виголошення промови, складання віршів, читання лекцій тощо без поперед-ньої підготовки.

ІМПУЛЬС [ИМПУЛЬС] (від латин, impulsus - удар, поштовх) - поштовх до дії.

ІМПУЛЬСИВНИЙ [ИМПУЛЬСИВНЫЙ] (від латин, impulsivus - спонукальний) -по- ривчастий, той, що діє під впливом першої спонуки.

ІМПУТАЦІЙНА СИСТЕМА ПОДАТКІВ [ИМПУТАЦИОННАЯ СИСТЕМА НАЛОГОВ] - система податків на прибуток, що застосо-вується у Великобританії, Данії, Італії і Франції з метою усунення подвійного опо-даткування.

ІМУНІТЕТ [ИММУНИТЕТ] (від латин, immu-nitas (immunitatis) - звільнення, свобода) - виключне право не підлягати деяким за-гальним законам, що надається особам, які посідають особливе становище в державі.

ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ [ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА] - загальновизнана норма міжна-родного права, за якою держава та її органи є непідсудними іншій державі і не можуть стати відповідачем у суді цієї держави без своєї згоди. Не дозволяється також наклада-ти арешт на майно іноземних держави.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія