Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІММІГРАНТ [ИММИГРАНТ] (від латин. immigrans (immigrantis) -той, що вселяєть-ся) - іноземець, який оселився в якійсь кра-їні на постійне проживання.

ІММІГРАЦІЯ [ИММИГРАЦИЯ] (латин, im-migratio, від immigro - вселяюся) - в'їзд іно-земців у країну на тривале або постійне про-живання.

ІММОБІЛІЗАЦІЯ [ИММОБИЛИЗАЦИЯ] (ла-тин. immobilis - нерухомий) - 1. Перетво-рення рухомого майна в нерухоме. 2.1. обо-ротних коштів - порушення фінансової дисципліни, яке полягає у використанні обо-ротних коштів не за призначенням або у ви-лученні їх з обороту.

ІММОБІЛІЗАЦІЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ [ИММОБИЛИЗАЦИЯ ОБОРСТНЫХ СРЕДСТВ] - порушення фінансової дисципліни, що полягає у фактичному вилученні оборот-них коштів підприємства, фірми, організа-ції, установи з обороту або у використанні їх не за призначенням. І.о.к. буває тоді, ко-ли відтягують оборотні кошти для фінан-сування капітальних вкладень, на капі-тальний ремонт тощо. Тим самим спричи-нюється нестача нормованих оборотних коштів, що створює фінансові ускладнення - невиконання платіжної й розрахункової дисципліни.

ІММОРАЛІЗМ (ИММОРАЛИЗМ] (від ім... і ла-тин. moralis - моральний) - етичний прин-цип. що виправдовує егоїзм, індивідуалізм; негативне ставлення до загальнолюдських моральних цінностей.

ІМПЕРАТИВ [ИМПЕРАТИВ] (від латин, impe-rativus - владний) - 1. Наказовий спосіб дієслова. 2. Переносно-веління, настійна вимога.

ІМПЕРАТИВНА МОВА [ИМПЕРАТИВНЫЙ ЯЗЫК] - мова, на якій навчають інтелекту-альні комп'ютерні системи вирішувати проблеми.

ІМПЕРАТИВНИЙ [ИМПЕРАТИВНЫЙ] (латин. ітрегаїтіз) - 1. Владний, наказовий. 2. У юриспруденції - не дає можливості вибору.

ІМПЕРАТОР [ИМПЕРАТОР] (від латин, impe-rator - володар) - титул глави держави у деяких монархічних країнах. Вищий ранг порівняно з королем, царем.

ІМПЕРІАЛ [ИМПЕРИАЛ] (від латин, impe-rialis - імператорський) - російська золота монета, що чеканилась з 1755 р. Спочатку мала вартість 10 карбованців і містила близько 12 г чистого золота. З початком вве-дення золотого карбованця номінальна вар-тість І. зросла після 1897 р. до 15 карбован-ців, потім він був витіснений з обігу золоти-ми 5- і 10-карбованцевими монетами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія