Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІЛЮСТРАЦІЯ (ИЛЛЮСТРАЦИЯ] (латин. illus- tratio, від illustro - освітлюю, пояснюю) - 1. Зображення, яке наочно пояснює або до-повнює будь-якийдрукованийтекст^нолр., ма-люнок, фотографія, таблиця, діаграма, кар-та, схема). 1. Наочне пояснення чого-небудь: наведення прикладів у статті, промові тощо.

ІМ.... ІН...[ИМ.... ИН...] (латин, im..., in...)- префікс, що означає заперечення, відсут-ність чогось або проникнення в щось.

ІМЕННІ ЦІННІ ПАПЕРИ (ИМЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ] - цінні папери, видані на ім'я певної особи, яка має право їх викорис-товувати. Див. також Акції іменні.

ІМІДЖ [ИМИДЖ] (від англ. image - образ. зображення) - сформований і постійно під-тримуваний стабільний "образ", враження людського середовища (клієнтів) та комер-ційних контрагентів від товару (послуг), тор-гової марки підприємства (підприємця, біз-несмена, ділової людини), які виготовляють цей товар: надають послугу. І. може бути по-зитивніші негативним. В основі І. закладе-ні якісні показники переваг одного різнови-ду виробу (послуг), марки підприємства, біз-несмена відносно до іншої рекламної компа-нії. Формується і підтримується засобами паблік рілейшнз і має велике значення при визначенні і зміцненні позицій на ринку.

ІМІТАТОР [ИМИТАТОР] - програма або прилад, які моделюють функціональні характеристики іншої програми або приладу.

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ [ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ] -числова економіко-математич-на модель досліджуваної системи, призна-чена для використання у процесі машинної імітації.

ІМІТАЦІЙНИЙ ЛАГ (ИМИТАЦИОННЫЙ ЛАГ] - лаг відставання, який, згідно з тео-ріями з питань технології, існує між вироб-ництвом нової продукції країною-новато-ром і організацією виробництва її в інших країнах. І.л. складається з лагу попиту (який відбувається тому, що нові продукти не можуть розглядатися як досконалі замін-ники старих місцевих товарів) і лагу реакції (що становить час між виробництвом ново-го продукту в країні-новаторі та часом, коли потенційний виробник відповість на нього організацією місцевого виробництва).

ІМІТАЦІЯ [ИМИТАЦИЯ] (латин, imitatio - відтворювати, від imitor - наслідую)- 1. На-слідування та підроблення. 2. Створення об-разу, моделі економічного об'єкта або проце-су, його штучне відтворення з метою дослі-дження, навчання, прогнозування.

ІМІТАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ [ИМИТАЦИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ] - процес розробки мо-делі реальної ситуації і виконання експери-ментів з метою передбачення можливої змі-ни ситуації.

ІММАТРИКУЛЯЦІЯ [ИММАТРИКУЛЯЦИЯ] (від ім... і латин, matricula - список)-вклю-чення до списків.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія