Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІЄРАРХІЧНА МЕРЕЖА [ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СЕТЬ] -багаторівнева мережа, побудована на базі технічних засобів, різних за структу-рою, але однорідних на кожному рівні з'єд-нань.

ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ [ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ] - модель даних, призначена для представлення іє-рархічної структури і для маніпулювання ними.

ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ [ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ] - система телекомунікацій. в якій апаратура вищого рівня виконує ширші функції, ніж апарату-ра нижчого рівня.

ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА [ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА] - множина чого-небудь, частково упорядкована так, що існує рівно один елемент цієї множини, який не має по-переднього, а всі інші елементи мають рівно один попередній.

ІЄРАРХІЯ [ИЕРАРХИЯ] (від грец. hierarchia) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; су-ворий порядок підлеглості нижчих за поса-дою або чином осіб вищим. У широкому ро-зумінні - розташування частин або елемен-тів цілого в певному порядку, від вищого до нижчого.

ІЄРОГЛІФИ [ИЕРОГЛИФЫ] - 1. Фігурні зна-ки давньоєгипетського письма (IV тис. до н.е. -III ст.). І. називають також знаки китай-ської, японської та інших систем ідеографії. 2. Переносно-нерозбірливе, важке для про-читання письмо.

ІЗ..., ІЗО... [ИЗ..., ИЗО...] (від грец. і808- рівний, однаковий) -у складних словах оз-начає рівність або подібність за формою чи призначенням (напр., ізографія).

ІЗОГРАФІЯ [ИЗОГРАФИЯ] - 1. Точне відтво-рення яких-небудь письмен, рукописів, по-черків тощо. 2. Іконопис.

ІЗОКВАНТА [ИЗОКВАНТА] - лінія, що гра-фічно відображає різні поєднання витрат, за яких може бути виготовлений заданий обсяг продукції.

ІЗОЛЮВАТИ [ИЗОЛИРОВАТЬ] (фр. isoler, від латин, insula - острів) - 1. Відокреми-ти, помістити окремо, не допускаючи сти-кання, стосунків з іншими. 2. Застосовува-ти ізоляцію примусово (напр., внаслідок рі-шення суду).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія