Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА [ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] - посвід-чення або підтвердження автентичності особи або будь-якої інстанції при їх звернен-ні до захищеної обчислювальної системи.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕРМІНАЛУ [ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕРМИНАЛА] - автоматична пе-редача на термінал користувача встановле-ної ідентифікуючої кодової комбінації, що відноситься до віддаленого терміналу (термі-налів), з яким (якими) встановлений зв'язок.

ІДЕНТИЧНІСТЬ [ИДЕНТИЧНОСТЬ] (від ла-тин. identicus - однаковий, тотожний) - рівнозначність, тотожність, однаковість.

ІДЕОГРАМА [ИДЕОГРАММА] - фігура або графічний знак, який передає певне понят-тя або ідею даної мови, на відміну від букв, що відображають звук.

ІДЕОЛОГ [ИДЕОЛОГ] - виразник, захис-ник певної ідеології, якогось класу, соціаль-ної групи, партії.

ІДЕОЛОГІЯ [ИДЕОЛОГИЯ] - система полі-тичних, правових, етичних, художніх, філо-софських, релігійних поглядів: суспільна сві-домість.

ІДЕЯ [ИДЕЯ] - 1. Найвища форма пізнання й мислення, яка не тільки відображає об'єкт, а й спрямована на його перетворення. 2. Думка, загальне поняття про предмет чи явище. 3. Форма наукового пізнання і трактування, яка відбиває зв'язки, закономірності явищ об'єктивної дійсності і спрямована на прак-тичне позитивне перетворення в розвитку, в тенденції. І. слугує тим феноменом, який сприяє розгортанню теоретичного синтезу в чітку орієнтовану систему. 4. Головна дум-ка художнього, наукового, економічного або політичного твору.

ІДЕЯ ТОВАРУ [ИДЕЯ ТОВАРА] - загальне бачення можливого товару, який фірма мог-ла б, на її думку, запропонувати на ринку.

ІДОЛ [ИДОЛ] - переносно - об'єкт безроз-судливого, сліпого поклоніння.

ІЄНА [ИЕНА] - грошова одиниця Японії, по-діляється на 100 сенів. І. називались старо-винні золоті й срібні монети Японії.

ІЄРАРХІЧНА БАЗА ДАНИХ [ИЕРАРХИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ] - 1. База даних, яка реалізована відповідно до ієрархічної моде-лі даних. 2. База даних, в якій ієрархія ін-формаційних об'єктів забезпечується за до-помогою тільки СУБД (напр.. IMS. OKA).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія