Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІГНОРУВАТИ [ИГНОРИРОВАТЬ] (від латин. ignoro - не знаю, не помічаю) - нехтувати, не звертати уваги, навмисне не помічати.

ІДЕАЛ (ИДЕАЛ] (фр. ideal) - 1. Доскона-лість. 2. Досконалий зв'язок між чим-небудь. 3. Найвища кінцева мета прагнення, дій. 4. Ідеальний образ, що визначає спосіб мис-лення й діяльності людини чи суспільного класу.

ІДЕАЛІЗАЦІЯ [ИДЕАЛИЗАЦИЯ] (фр. idea-listion, від ideal - ідеал) - 1. Уявлення про когось чи щось як про значно краще й дос-конале, ніж воно є насправді; наділення ко-гось або чогось властивостями, що відпові-дають ідеалу. 2. Мислене конструювання по-нять про об'єкти, що не існують і не здійсне-ні, але для яких є прообрази в реальному світі.

ІДЕАЛЬНИЙ [ИДЕАЛЬНЫЙ] (фр. ideal) - 1. Той, що стосується ідеї, діяльності мислен-ня. 2. Уявний, не існуючий реально. 3. Доско-налий, взірцевий, той, що відповідає ідеалу.

ІДЕАЛЬНИЙ РИНОК [ИДЕАЛЬНЫЙ РЫНОК] - висококонкурентний, цілковито віль-ний ринок, якому притаманні такі ознаки: необмежена кількість учасників ринку-про-давців і покупців, вільний вхід на ринок і вихід з нього, вільні ціни, відсутність тиску, примусу з боку одних відносно до інших та ін.

ІДЕЙНИЙ [ИДЕЙНЫЙ] - той, що стосуєть-ся ідеї; відданий певній ідеї і відповідному їй ідеалові, той, що відстоює певні ідеї.

ІДЕЙНІСТЬ [ИДЕЙНОСТЬ] - відданість певній цілісній системі ідей і відповідному їй соціальному, моральному та естетичному ідеалові; відстоювання прогресивних прин-ципів, ідеалів, положень.

ІДЕНТИФІКАТОР [ИДЕНТИФИКАТОР] (англ. identifier - тотожний)- 1. Ряд симво-лів, що використовуються для найменуван-ня певного елемента програми (змінної, структури даних, процедури, оператора то- що). 2. Літерний ланцюг, який виступає в певному контексті у ролі символу.

ІДЕНТИФІКАТОР КОРИСТУВАЧА [ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] - символіч-не ім'я, яке дається кожному користувачеві системи і містить від одного до восьми знаків.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ [ИДЕНТИФИКАЦИЯ] (від латин. identificus - тотожний)- 1. Ототож-нення, прирівнення, уподібнення. 2. Вста-новлення на основі визначених ознак то-тожності різних об'єктів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія