Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБОРОТ [ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ] - Див. Обо-рот зовнішньоторговельний.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ БАНКИ [ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ БАНКИ] - різновид спеціалізованих комерційних банків, що здійснюють переважно операції з кредиту-вання експорту та імпорту, проведення вза-ємних зовнішньоторговельних розрахунків. Такі банки також гарантують і враховують векселі експортних кредитів, що надаються комерційним банкам. У США та Японії 3.6. називаються експортно-імпортними, у Франції існує банк зовнішньої торгівлі. В Англії функції подібного банку виконує не-банківська організація - Департамент Гарантії експортних кредитів.

ЗОВНІШНЯ ПОЗИКА [ВНЕШНИЙ ЗАЙМ] - іноземна позика, що є основною формою міжнародного кредиту, отриманого від зару-біжних кредиторів або наданого іноземним позичальником.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ [ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ] - торгівля між країнами, що вклю-чає вивезення і ввезення товарів і послуг. Вона характеризує участь даної країни у світовому товарообороті та міжнародному поділі праці. Для більшості держав є основною формою зов-нішньоекономічних зв'язків і здійснюється через комерційні операції, оформлені відпо-відними зовнішньоторговельними контрак-тами. Основним узагальнюючим показником З.т. є зовнішньоторговельний оборот, що складається з експорту, імпорту та реекспорту товарів і послуг. Співвідношення між вар-тістю експорту та імпорту утворює торго-вельний баланс, який є активним, якщо експорт перевищує імпорт, і пасивним, якщо імпорт перевищує експорт. Зовнішня тор-гівля зародилася і почала поширюватися за рабовласництва і феодалізму у зв'язку з роз-витком продуктивних сил і суспільним по-ділом праці. Швидко зросла вона за капі-талізму, коли виник світовий ринок. За су-часних умов, коли значного розвитку на-буває міждержавна спеціалізація і коопе-рування виробництва, зовнішньоторговельні відносини набувають дедалі більшого роз-витку й ваги.

ЗОЛОТА АКЦІЯ [ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ] - пакет акцій, що зберігається у державному органі, який відає державним підприємством, що приватизується і перетворюється в акціо-нерне товариство. З.а. дає на певний час державному органу вирішальний голос на зборах акціонерів, що необхідно для збере-ження впливу держави на деякі акціонерні підприємства, діяльність яких глибоко зачі-пає державні і суспільні інтереси.

ЗОЛОТА ВАЛЮТА [ЗОЛОТАЯ ВАЛЮТА] - грошова одиниця, що безпосередньо розмі-нюється на золото.

ЗОЛОТА ЕКСПОРТНА МІТКА [ЗОЛОТАЯ ЭКСПОРТНАЯ МЕТКА] - монетний паритет мінус вартість пересилання золота. Коли валютний курс падає до З.е.м.. золото почи-нає надходити в країну.

ЗОЛОТА КВОТА [ЗОЛОТАЯ КВОТА] - у Міжнародному валютному фонді (МВФ) - частина внеску країни - члена МВФ, яка оплачується золотом.

ЗОЛОТА ЛИХОМАНКА [ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА] - "втеча" від нестабільних валют до золота й періодичне підвищення його ціни.

ЗОЛОТА МІТКА [ЗОЛОТАЯ МЕТКА] - коли-вання валютного курсу у певних межах, що відбувається внаслідок витрат на переси-лання золота з однієї країни до іншої (фрахт, страхування, обслуговування, процент). Са-ме тому при використанні золотого стандар-ту монетний паритет і валютний курс не бу-вають ідентичними.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія