Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗОВНІШНІЙ ЛАГ [ВНЕШНИЙ ЛАГ] - про-міжок часу з моменту прийняття рішення відносно будь-яких заходів до появи його результатів.

ЗОВНІШНІЙ РАХУНОК [ВНЕШНИЙ СЧЕТ] - рахунок у національній валюті, що нале-жить нерезиденту і використовується ним у зовнішніх розрахунках.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ] - форма торговельно-економічної міжнародної діяльності держави, організа-цій, установ усіх форм власності, пов'язана з експортом та імпортом товарів, послуг, ре-алізацією спільних проектів, утворенням спільних виробничих, торговельних, транс-портних структур з участю міжнародного фінансового капіталу, кредитів, інвестицій. Цей механізм зовнішньоекономічних зв'яз-ків передбачає відкритий характер економі-ки, інтеграцію її в міжнародну торговельно-економічну систему, в міжнародні регіо-нальні і товарні ринки.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА [ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА] - державна політика країни у сфері експор-ту та Імпорту товарів, послуг, мита, тарифів, обмежень, залучення іноземного капіталу у вигляді інвестицій, вивезення капіталу за кордон, зовнішніх позик, надання капіталу, економічної допомоги іншим країнам, здій-снення спільних економічних проектів тощо.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ [ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ] - політика, що вип-ливає з об'єктивно існуючих порівняльних і конкурентних переваг у різних галузях гос-подарства, передбачає пріоритет націо-нальних економічних інтересів домінуна-ня ринкової інфраструктури в системі мсто дів і форм регулювання світогосподарських зв'язків, ґрунтується на засобах тарифного та нетарифного регулювання, спрямована в цілому на створення конкурентного ринко-вого середовища, на поступове формування економіки, орієнтованої на експорт.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ [ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ] - сукуп-ність напрямів, форм і методів торговельно-економічного та науково-технічного співро-бітництва, а також кредитних і валютно-фі-нансових відносин даної країни з закордон-ними державами з метою ефективного вико-ристання переваг міжнародного поділу праці.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ (ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ] - торговельні стратегії, що мають помітний вплив на виробничу діяльність, експорт промислових товарів, рівень капіталоміст-кості та валовий внутрішній продукт. Їх поділяють на такі категорії: 1) стійка зов-нішньоорієнтована стратегія, за якої не застосовується контроль щодо торгівлі або застосовується частково; 2) помірна зовніш-ньоорієнтована стратегія, що проявляєть-ся у незначній упередженості до виробниц-тва на внутрішні ринки: 3) помірна внут-рішньооріентована стратегія, яка повніс-тю надає перевагу виробництву для внут-рішнього ринку. Діючий захист відносно ви-сокий, введений прямий контроль та ліцен-зійні перепони для експортного сектора.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА [ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА] - дер-жавна політика, що впливає на зовнішню торгівлю за допомогою податків, субсидій і прямих обмежень на експорт та імпорт.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ВИТОРГ [ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ВЫРУЧКА] - різниця між загальною сумою імпортних товарів, проданих на ринку країни імпортера за внутрішніми цінами, і загальною вартістю проданих за межами країни поставлених на експорт товарів.

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ДЕФІЦИТ [ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ] - пере-вищення товарного імпорту країни над її товарним експортом у вартісній формі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія