Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗОБОВ'ЯЗУВАЛЬНЕ ПРАВО (ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО] - сукупність громад-сько-правових норм, що регулюють виник-нення, виконання і припинення зобов'язань або окремих їх видів - купівлю-продаж, об-мін, дарування, підряд тощо та відповідаль-ність за їх порушення.

ЗОВНІШНЄ ФІНАНСУВАННЯ [ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ] - фінансування роз-винутими індустріальними країнами еко-номік країн, що розвиваються, або інозем-на допомога. Зовнішня підтримка упро-довж останнього часу дозволила менш роз-винутим країнам збільшити свою норму ка-піталоутворення і темпи економічного зро-стання. З.ф. здійснюється у вигляді дер-жавного фінансування урядами-донорами, включаючи гранти й пільгові позики, а та-кож у багатосторонньому порядку через міжнародні організації, найзначнішими з яких є Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР) та Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

ЗОВНІШНІ ДЕРЖАВНІ ПОЗИКИ [ВНЕШНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ] - іно-земна позика, як основна форма міжнарод-ного кредиту, яку отримують від зарубіжних кредиторів або надають іноземним пози-чальникам.

ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ (ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ] - торгів-ля, обмін продукцією, науково-технічними досягненнями, що відбуваються між різни-ми державами, компаніями, корпораціями. Неухильне розширення З.е.з. України з ін-шими країнами світу є невід'ємною части-ною економічної політики держави. Еконо-мічний, науково-технічний потенціал Укра-їни, наявність природних ресурсів, мор-ських портів і прикордонних залізничних пунктів, розвинута транспортна мережа, вигідне географічне положення сприяють розширенню З.е.з. з країнами різних конти-нентів.

ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ [ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ] - ефекти, що впливають на фірми при виробництві товарів та послуг і на спожи-вачів.

ЗОВНІШНІ ПЛАТЕЖІ [ВНЕШНИЕ ПЛАТЕЖИ] - витрачання валюти окремими особа-ми, фірмами та урядом країни на купівлю товарів і послуг за кордоном. До З.п. нале-жать перекази за кордон, вкладання інвес-тиційного прибутку в інших країнах, виве-зення капіталу за кордон.

ЗОВНІШНІ ПЛАТІЖНІ НАДХОДЖЕННЯ [ВНЕШНИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ] - надходження валюти окремим особам, фірмам та уряду країни з інших країн у виг-ляді плати за продані товари й послуги, при-бутку від інвестицій, грошових переказів, припливу іноземного капіталу.

ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ [ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ] - сукуп-на заборгованість держави міжнародним банкам, урядам інших країн, приватним іноземним банкам. Розрізняють поточний З.д.б., який треба повернути в поточному році, і загальний З.д.б. (накопичений), який може бути повернутий у поточному році та у наступні роки.

ЗОВНІШНІЙ ЕФЕКТ МАСШТАБУ (ВНЕШНИЙ ЭФФЕКТ МАСШТАБА] -зниженняви-трат на одиницю товару в межах фірми в результаті росту масштабів виробництва у галузі в цілому.

ЗОВНІШНІЙ ІНТЕРФЕЙС (ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС] - компонент системи, що забез-печує її взаємодію з користувачами, обчис-лювальними мережами та іншими складо-вими системи.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія