Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗМІННИЙ БЮДЖЕТ [СКОЛЬЗЯЩИЙ БЮДЖЕТ] - заздалегідь розроблений (сплано-ваний, спрогнозований) середньостроковий бюджет з урахуванням можливих щорічних внесень поправок (доопрацювань) відповід-но до динаміки розвитку економіки, со-ціальних зрушень, дії непередбачених фак-торів.

ЗМІННИЙ КАПІТАЛ [КАПИТАЛ ПЕРЕМЕННЫЙ] -Див. Капітал змінний.

ЗМІННІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА [ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА] - витрати, що безпосередньо зв'язані з обся-гами виробництва, зростають разом із збіль-шенням їх обсягів. Напр., витрати на ма-теріали, сировину, напівфабрикати, відряд-ну оплату праці працівників.

ЗМІННІСТЬ [СМЕННОСТЬ] - показник кіль-кості змін роботи виробничої дільниці, цеху або підприємства за добу незалежно від рівня завантаженості робочих місць у змінах; ха-рактеризує рівень екстенсивного використан-ня устаткування, машин, виробничих площ. Залежно від технології та характеру вироб-ництва може бути одна, дві, три або чотири. На підприємствах з безперервним виробниц-твом існує тризмінний режим по 8 год. або чотиризмінний по 6 год. на зміну (металур-гія, хімічна промисловість та ін.). На біль-шості підприємств машинобудівної, мета-лообробної, легкої промисловості раціональ-ною є робота в дві однаково завантажені змі-ни. Третя зміна - ремонтно-підготовча.

ЗМІННІСТЬ ПОКАЗНИКА СТІЙКОСТІ [ИЗМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ] - показник, що відображає відхи-лення рівня стійкості наявних коштів від очікуваного через коливання в рівні прибут-ковості або в курсах за умови дострокового платежу.

ЗМІШАНА ЕКОНОМІКА [СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА] - економіка країни, в якій поєднуються риси ринкової і централізова-ної економічних систем.

ЗМІШАНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ [СМЕШАННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ] - вид особистого страхування, за яким страхова сума виплачується після закінчення терміну дії договору страхування, але може бути ви-плачена і достроково у разі втрати працез-датності від нещасного випадку або смерті.

ЗМІШАНЕ ТОВАРИСТВО [СМЕШАННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО]-Див. Товариство змі-шане.

ЗМІШАНІ БАНКИ [СМЕШАННЫЕ БАНКИ] - Див. Банки змішані.

ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ [СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ] -Див. Перевезення змішані.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія