Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД [ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД] - загальна площа земель, що належить гру-пі землекористувачів, підприємству, коопе-ративу, або земель, що входять в адміністра-тивно-територіальну одиницю.

ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ [ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ] - володіння землею за правом власності. 3. може бути приватне, державне, громадське й різних юридичних осіб, воно не завжди відповідає землекористуванню, яке на про-тивагу до 3. є лише продукованим стосун-ком до неї.

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ [ЗЕМЛЕУПОРЯДОЧЕНИЕ) -технічно-організаційні за-ходи і діяльність відповідних, найчастіше державних, органів, спрямовані на впоряд-кування і розмежування землі з метою виз-начення об'єкта, суб'єкта, меж власності чи землекористування і їх задокументування, а також для раціональнішого використання землі. 3. пов'язане переважно із земельними реформами та соціально-економічними ре-волюціями. Найважливішими прикладами 3. в Україні є: Волочний помір (ХУІ-ХУІІ ст.), скасування кріпосного права (1848, 1861 рр.), Столипінська реформа, колективізація за більшовицько-радянських часів та аграр-ні реформи після відновлення Української державності (1991 р.).

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ (ЗЕМЛЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ] - 1. Господарське використання землі, що перебуває в особистій чи суспіль-ній власності. У трудових господарствах 3. ототожнюється із землеволодінням. Часто 3. стосується не власної землі, а такої, що перебуває у власності інших осіб (землевлас-ників, держави, громади, церкви, установи, спілок). Тоді право на 3. випливає із закону, місцевого звичаю або договору. 2. Користу-вання землею у встановленому звичаями або законом порядку. У різних країнах на певних етапах історії і соціально-економіч-ного розвитку 3. мало різний характер.

ЗЕМЛЕУСТРІЙ [ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО] - закони, правила, норми використання, зас-тосування земельнихугідь, а також їх купів-лі, продажу, успадкування.

ЗЕМЛЯ [ЗЕМЛЯ] - 1. Ресурс, що використо-вується для виробництва с.-г. продукції, бу-дівництва будинків, міст, залізничних та ав-томобільних шляхів, один із основних ком-понентів виробництва (інші компоненти: праця, капітал, природні ресурси). 2. Фак-гор виробництва, все, що надала природа у розпорядження людини для її виробничої діяльності (земля, корисні копалини, вода, повітря, ліси та ін.).

3ЛАТНИК [ЗЛАТНИК] - перша українська зоолота монета, що була в обігу в Київському князівстві у Х-ХІ ст. і важила 4,2 г. Вага 3. була потім покладена в основу вагової оди-ниці - золотника.

ЗЛИТТЯ [СЛИЯНИЕ] -об'єднання (здебіль-шого добровільне) майна і діяльності кількох компаній з метою створення нової компанії або поглинання однією з них інших. Акції нової компанії розподіляються пропорційно до вкладів компаній та їхніх власників. Ка-пітал нової компанії дорівнює сумі капіталів усіх компаній, що злились.

ЗЛОТИЙ [ЗЛОТЫЙ]- грошова одиниця Польщі, дорівнює 100 грошам.

ЗМІНА ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ (ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ] - зростання або зниження вартості виробничих запасів, не-завершеного виробництва, готової продук-ції. Обчислюється як різниця між вартістю запасів на кінець і на початок періоду за да-ними бухгалтерської звітності.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія