Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗВОРОТНА БОНІФІКАЦІЯ [ОБРАТНАЯ БОНИФИКАЦИЯ] - знижка з ціни товару, що продається, поставляється, якість якого нижча від вимог стандарту або обумовленої договором.

ЗВОРОТНА ВИМОГА [ОБРАТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ] - вимога особи, яка відшкодувала збит-ки іншій особі, до третьої особи, з вини якої вони виникли. Напр., продавець товару, який змушений відшкодувати покупцеві ви-робничий дефект, виявлений у покупці, має право виставити З.в. виробникові товару.

ЗВОРОТНА ДИСКРИМІНАЦІЯ [ОБРАТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ] - відмова в роботі або у посадовому підвищенні особі корінної на-ціональності у зв'язку з наданням цього міс-ця менш кваліфікованим і нижче оплачува-ним представникам національних меншин або жінкам.

ЗВОРОТНИЙ ДЕМПІНГ [ОБРАТНЫЙ ДЕМПИНГ] - завищення цін на експорт порівня-но з цінами продажу цих самих товарів на внутрішньому ринку.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ] - інформація про стан об'єкта управління та про його реакцію на управлінський вплив, що її отримує суб'єкт управління.

ЗВОРОТНІСТЬ КРЕДИТУ [ВОЗВРАТНОСТЬ КРЕДИТА] - показник оцінки ефективності кредиту, що вказує терміни і своєчасність його повернення. З.к. забезпечується зав-дяки встановленню ефективних відносин, що виникають між кредитором і позичаль-ником. ЗВ'ЯЗОК [СВЯЗЬ] - 1. Механізм, що дозво-ляє здійснювати взаємодію програмних мо-дулів, зокрема виклики асинхронних проце-дур. 2. Сукупність засобів передачі повідом-лень у мережі дистанційної обробки даних.

ЗДІЙСНЕНІ ВИДАТКИ [ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - загальна сума всіх за-планованих і незапланованих видатків. У макроекономіці З.в. дорівнюють національ-ному продукту.

ЗДІЙСНЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ [ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] - Див. Інвестиції здійснені.

ЗЕЛЕНА КНИГА ЄС [ЗЕЛЕНАЯ КНИГА ЕС] - документ ЄС, що містить технічні вимоги до здійснення політики, проголошеної у Білій книзі ЄС. Див, також Біла книга ЄС.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія