Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗВИЧАЙ [ОБЫЧАЙ] - не зафіксовані в за-конах, нормативних документах, договорах правила поведінки, але яких, як правило, дотримуються у певному середовищі, пев-них сферах економічної, торговельної діяль-ності, діловому житті. 3. інколи враховують-ся у ході судового розгляду нарівні з умовами контракту.

ЗВИЧАЙНІ АКЦІЇ [ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ] - акції, за якими дивіденди ви-плачуються з частки прибутку, що за-лишається після оплати твердого процента власникам привілейованих акцій, тобто у вигляді процента, що залежить від величи-ни прибутку. Подібні акції називають також ординарними або акціями з нефіксованим дивідендом. Власники З.а., на відміну від власників привілейованих акцій, володіють правом голосу на загальних зборах акціо-нерів.

ЗВІЛЬНЕННЯ [УВОЛЬНЕНИЕ] - припи-нення трудового контракту з працівником за ініціативою адміністрації.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ [ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ] - 1. Встановлення за законом кола фізичних та юридичних осіб, які цілком або частково звільняються від оплати певного податку. 2. Визначення час-тки прибутку, що не обкладається податком.

ЗВІЛЬНЕННЯ 3 РОБОТИ [УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ] - припинення трудових відносин між робітником або службовцем і підприєм-ством (установою, організацією). Чинне за-конодавство про працю передбачає можли-вість припинення трудового договору за зго-дою сторін, за власним бажанням працівни-ка, за ініціативою адміністрації. 3. з р. за згодою сторін може мати місце будь-коли, якщо працівник і адміністрація підприємства чи установи дійдуть висновку про його необхідність. Для 3. зр. за власним бажан-ням працівник повинен попередити про це адміністрацію підприємства (установи, ор-ганізації) у строки, передбачені чинним законодавством. До закінчення цього строку трудовий договір зберігає свою силу, і пра-цівник має право відмовитись від звільнен-ня. За відсутності такої відмови трудовий договір механічно вважається розірваним, а працівник звільненим за власним бажанням. Адміністрація зобов'язана повністю розрахуватися з працівником і видати трудову книжку. У разі затримки адміністраці-єю трудової книжки працівник має право вимагати від підприємства (установи, орга-нізації) виплатити йому заробітну плату за весь час затримки, але не більше від кількос-ті днів, регламентованих законодавством. Звільнення з роботи за ініціативою адмініс-трації допускається: в разі повної або час-ткової ліквідації підприємства (установи, організації); при скороченні штатів; припи-ненні робіт на строк більше одного місяця з причин виробничого характеру; в разі, коли виявиться, що працівник нездатний вико-нувати роботу, покладену на нього трудовим договором; при втраті адміністрацією довіри до працівника, який має справу з грішми та матеріальними цінностями; якщо працівник систематично без поважних на те причин не виконує покладених на нього обов'яз-ків, а також в інших випадках, передбаче-них законодавством про працю.

ЗВІТ (ОТЧЕТ] - документ, що містить відо-мості про виконання завдань, доручень, за-ходів, планів, програм тощо, який адресу-ється вищому керівному органу, установі або посадовій особі. Включає такі реквізити: назву .установи (організації, підприємства), про роботу якої складається 3., текст, підпи-си, дату. Текст складається за типовою схе-мою: вступ, який містить загальні дані про установу, суть проведеної роботи, заходів, рівень виконання завдань, впровадження в практику науково-дослідних робіт, патен-тно-ліцензійна робота, публікації, відомості про стан кадрів, капітальне будівництво та інші важливі відомості. Деякі види 3. мають табличну форму. В таблицю найчастіше вносять статистичні періодичні показники - квартальні, піврічні, річні.

ЗВІТ АУДИТОРСЬКИЙ [ОТЧЕТ АУДИТОРСКИЙ] -Див. Аудиторський звіт.

ЗВІТНІСТЬ [ОТЧЕТНОСТЬ] - періодичне складання підприємствами, організаціями звітів про свою діяльність, що надсилають-ся в державні органи. Статистична 3. під-приємств дає змогу встановити статистич-ні показники економічної діяльності галу-зей, регіонів, країни за допомогою зведення показників роботи окремих ланок економіки.

ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНА [ОТЧЕТНОСТЬ ПУБЛИЧНАЯ] - відкрита бухгалтерська звіт-ність підприємства, фірми, компанії.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія