Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗБОРИ [СБОРЫ] - різноманітні види подат-ків, платежів, стягнень, які в обов'язковому порядку сплачуються підприємствами, ор-ганізаціями, установами, громадянами за послуги, надані їм державними органами.

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (СБОРЫ АКЦИОНЕРОВ] - вищий орган управління акціонер-ним товариством, який вирішує найважли-віші питання діяльності товариства (розпо-діл прибутку, емісія акцій, визначення роз-міру дивідендів тощо).

ЗБУТ [СБЫТ] -продаж, реалізація продук-ції, товарів підприємством, організацією, фізичною особою з метою отримання гро-шової виручки, забезпечення надходжень грошей.

ЗБУТ ТОВАРУ [СБЫТ ТОВАРА] - система виробничо-господарських торговельно-збу-тових дій, спрямована на просування това-рів із сфери виробництва у сферу торгівлі або споживання. Організація збуту включає комплекс дій, операцій, зокрема оцінку кон'-юнктури і розробку перспективних планів реалізації продукції: визначення регіональ-них і товарних ринків, їх ємності, діючих і потенційних покупців, вивчення організа-цій-конкурентів, їхніх можливостей, пози-тивних позицій і негативних сторін; визна-чення оптимальних товаропровідних транс-портних схем, оцінка фінансових збутових витрат, пошук шляхів їх скорочення, розроб-ка маркетингової стратегії - форм і техно-логії збуту, рекламних заходів, методів фор-мування попиту, закріплення і зміцнення конкурентних позицій на ринку, оцінка ефективності й розрахунки прибутковості збутових операцій.

ЗБУТОВА ЗНИЖКА [СБЫТОВАЯ СКИДКА] - знижка з оптової ціни, що надається під-приємством - виробником продукції орга-нізації, яка здійснила її збут, за виконання функцій збуту, надання допомоги в продажу продукції.

ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС [СВОДНЫЙ БАЛАНС] -узагальнюючий баланс, балансовий звіт, що об'єднує певні баланси за окремими ви-дами витрат, ресурсів, джерел доходів і ви-датків (напр., зведений фінансовий баланс держави).

ЗВЕДЕНИЙ ПОКАЗНИК (СВОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ] - сумарний узагальнюючий економічний показник, який охоплює бага-то його складових показників (напр., зведе-ний показник обсягу виробництва молока усіма господарствами країни).

ЗВЕДЕННЯ [СВОДКА] - 1. Зведення, що об'єднує певного роду показники, дані, згру-повані в єдиний список за певними ознака-ми (напр., зведення даних про випуск про-дукції). 2. Згруповані дані з певного питан-ня. Складається за вказівкою керівного ор-гану, посадової особи за встановленим по-рядком. 3. може мати вигляд таблиці. З.для керівника підписується складачем, для ви-щої установи - керівником організації.

ЗВЕДЕННЯ В СТАТИСТИКУ [СВОД В СТАТИСТИКУ] -перевірка, систематизація, об-робка та підрахунок первинних даних, одер-жаних внаслідок статистичного спостере-ження. З.в.с. буває двох типів: 1) наукове узагальнення первинних статистичних да-них, складовими елементами якого є групу-вання статистичних показників за характе-ристиками типових груп і підгруп, підраху-нок групових і загальних підсумків; 2) оброб-ка та підрахунок підсумків зведення першо-го типу. За способом організації розрізня-ють: зведення централізоване, коли всі пер-винні статистичні матеріали зосереджено в одному центральному органі і там підсумо-вуються; зведення децентралізоване, коли всю роботу щодо перевірки, систематизації, обробки та підрахунку первинних даних спостереження здійснюють на місцях (у ра-йонних, обласних органах статистики), піс-ля чого зведені матеріали надсилають у цен-тральний статистичний орган.

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО (ПРАВО ОБЫЧАЯ] - система норм, правил поведінки, заснована не на офіційно прийнятих юридичних зако-нах, а на звичаях, що традиційно сформова-ні протягом тривалого часу в даній країні або суспільному середовищі. У ряді випадків З.п„ яке не вступає у суперечність із чинним законодавством, визнається як юридична норма, т. зв. правило неписане.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія