Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАЯВА ПРЕТЕНЗІЇ (ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ] - офіційна заява фізичної чи юридич-ної особи про порушення її прав, невиконан-ня взятих зобов'язань, подана на ім'я сторо-ни, яка допустила порушення, або до суду. ЗАЯВКА [ЗАЯВКА] - завчасно заявлений в усній або письмовій формі намір, бажання споживача придбати, отримати необхідні йому товари і послуги або взяти участь у за-ходах і операціях, що проводяться іншою стороною.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ БЮДЖЕТ [СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ] - бюджет, у якому видатки й прибутки рівні між собою.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ] - сукупність цін-них паперів, у яких з погляду їхнього покуп-ця раціонально поєднуються дохідність, лік-відність, надійність.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РИНОК [СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РЫНОК] - 1. Ринок товарів (продукції, послуг), на якому пропозиція від-повідає попиту за якістю, кількістю й асор-тиментом. 2. Ситуація на ринку, коли обся-ги, структура і якість товарної пропозиції (товарної маси) повністю відповідають (зба-лансовані) обсягам, структурі та якості по-питу. За сприятливої кон'юнктури досяга-ється стабільність цін, з'являються можли-вості для повного задоволення попиту, ста-більного збуту, одержання прибутків.

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ [СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ] - стан бюджетів господарської сис-теми, підприємства, регіону, держави тощо, за якого витрати і прибутки урівноважені, близькі або рівні між собою.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ [ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ] - режим роботи запам'ятовуючого приладу після запису або регенерації даних, що забезпечує можливість їх наступного зчитування у будь-який час.

ЗБЕРІГАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНЕ [ХРАНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ] - 1. Зберігання цінностей, за які повністю відповідає особа, якій доручено їх зберігати. 2. Обов'язкове зберігання вантажів (крім таких, що швид-ко псуються), коли покупці відмовляються від акцепту рахунку - платіжної вимоги, без права використання цих вантажів до отри-мання згоди постачальника. Покупець ма-теріально відповідає за збереження ванта-жу. Установи банку періодично (також на прохання постачальників) перевіряють на-явність вантажів, прийнятих на З.в. У разі цих порушень з покупця стягують штраф у процентах до вартості товарно-матеріаль-них цінностей, які використані без оплати або не видані на вимогу постачальника.

ЗБИТКИ [УБЫТКИ] - 1. Матеріальні витра-ти, виражені у натуральних або вартісних одиницях, що негативно позначаються на результатах підприємницької діяльності. 2. Облікована частина фінансових звітів, ба-лансів, інших документів, що характеризу-ють результативність діяльності підприєм-ницьких структур. Оцінюється як різниця (перевищення) між витратами і прибутками.

ЗБИТКИ НЕПРЯМІ [УБЫТКИ КОСВЕННЫЕ] - шкода, заподіяна внаслідок пошко-дження чи знищення майна або неможли-вості його використання у випадку, перед-баченому страхуванням. З.н. проявляються у вигляді недоотриманого доходу внаслідок перерв у виробництві або додаткових ви-трат, необхідних для відновлення виробниц-тва. У практиці страхування З.н., як пра-вило, не відшкодовується, якщо це не перед-бачено особливими умовами страхування.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія