Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАСТАВОТРИМАЧ [ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ] - 1. Кредитор із забезпеченого заставою зо-бов'язання. Відповідає за повну або частко-ву втрату чи пошкодження переданого йому предмета застави, якщо не доведе права звільнення від відповідальності. 3. відпові-дальний за втрату застави у розмірі дійсної вартості, а за пошкодження - в розмірі су-ми, на яку ця вартість понизилася. 2. Кре-дитор, власник заставного права на майно, надане йому заставником.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ [ОГОВОРКА] -спеціаль-на застережна умова у договорі, згідно з якою регулюються відносини сторін, що до-мовилися, у разі непередбаченого поперед-ньо. але цілком вірогідного явища. Як пра-вило, 3. стосується зміни цін, валютного курсу, погодних умов, можливості виник-нення страйку тощо,

ЗАСТРАХОВАНИЙ [ЗАСТРАХОВАННЫЙ]- фізична особа, що бере участь в особистому страхуванні, майнові інтереси якої, пов'яза-ні з життям та здоров'ям, пенсійним забез-печенням, є об'єктом страхового захисту.

ЗАСТУПНИЦТВО [ЗАМЕСТИТЕЛЬСТВО] - виконання одним працівником службових обов'язків на посаді тимчасово відсутнього іншого працівника, якщо це викликано ви-робничою необхідністю або пов'язано з роз-порядчими функціями. Здійснюється, як правило, в організаціях та установах з дер-жавною власністю. Тимчасово виконуючому обов'язки виплачується різниця між його фактичним окладом (посадовим, персональ-ним) і посадовим окладом відсутнього пра-цівника (без персональної надбавки).

ЗАТОВАРЮВАННЯ [ЗАТОВАРИВАНИЕ] - стан ринку одного або кількох товарів, за якого пропозиція цих товарів значно пере-вищує попит.

ЗАХИСНА ОФЕРТА [ЗАЩИТНАЯ ОФЕРТА] - оферта, не пов'язана з реальним прода-жем товару. Вона використовується для та-ємного поділу ринків між членами монопо-лістичних об'єднань. Див. також Оферта.

ЗАХИСНИК [ЗАЩИТНИК] - фізична або юридична особа, яка офіційно захищає в су-ді інтереси іншої особи (підзахисного).

ЗАХИСНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ [ЗАЩИТНЫЕ ОГОВОРКИ] - договірні умови, що включа-ються за згодою сторін у приватні й міждер-жавні економічні угоди і контракти, які перед-бачають можливі зміни (або перегляд) почат-кових умов договору в процесі його виконання.

ЗАХИСТ [ЗАЩИТА] - 1. Заходи запобіган-ня можливого погіршання становища суб'-єкта відносин через активні дії інших суб'єк-тів або внаслідок несприятливих природних явищ. 2. Засіб для обмеження доступу чи використання усієї обчислювальної системи або її частини.

ЗАХИСТ ГРОШЕЙ (ЗАЩИТА ДЕНЕГ] - за-побігання підробки грошей.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія