Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАСТАВА РЕНТНА [ЗАЛОГ РЕНТНЫЙ] - застава, як правило, іпотечна, що передба-чає ренту. Застосовується, насамперед, для недієздатних.

ЗАСТАВНА [ЗАКЛАДНАЯ] - юридичний до-кумент. що свідчить про заставу боржником свого нерухомого майна (землі, будинку, транспортних засобів). Складається у нота-ріальній конторі та реєструється у кадастро-вій книзі. 3. видається кредитору (особі, що дала гроші у борг) і знаходиться у нього до остаточного розрахунку з боржником. У разі невиплати боргу в строк кредитор має пра-во продати заставлене майно або стати його власником.

ЗАСТАВНА ОБЛІГАЦІЯ [ЗАЛОГОВАЯ ОБЛИГАЦИЯ] - 1. Один із видів цінних папе-рів, пов'язаних з іпотечним кредитом, що котируються на біржі. 2. Цінний папір, за-безпечений заставою під нерухомість. Вар-тість нерухомості може дорівнювати або не дорівнювати вартості облігації, що випуще-на під неї.

ЗАСТАВНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [ЗАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО] -документ, що видаєть-ся позичальником кредитору у вигляді під-твердження його права у разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання отри-мати належне йому з вартості заставленого майна.

ЗАСТАВНЕ ПРАВО [ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО] - переважне право кредитора (заставотрима-ча) на задоволення своїх претензій за раху-нок продажу, вилучення заставленого май-на у разі невиконання боржником зобов'я-зання, що забезпечене заставою. Див. та-кож Застава.

ЗАСТАВНЕ СВІДОЦТВО (ЗАЛОГОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО] - документ про заставу борж-ником нерухомого майна. Інша назва- за-ставний лист.

ЗАСТАВНИЙ БІЛЕТ [ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ] - іменний документ, що видається ломбар-дом особі, котра вклала договір про заставу речей.

ЗАСТАВНИЙ ЛИСТ [ЗАЛОГОВЫЙ ЛИСТ] - Див. Заставне свідоцтво.

ЗАСТАВНИК [ЗАЛОГОДАТЕЛЬ] - 1. Бор-жник, що надав заставу як Гарантію повер-нення боргу. 2. Боржник, який придбав щось під заставу, оформивши це відповідним зо-бов'язанням, або третя особа, яка контро-лює закладене майно, що належить їй за правом власності чи наданим їй правом роз-поряджатися ним. 3. може бути той, кому належить право, що закладається. Застава права оренди або іншого права на чужу річ не допускається без згоди П власника чи осо-би, котра має право розпоряджатися річчю, майном, якщо законом чи договорами за-боронено відчуження цього права без згоди вказаних осіб. 3. несе ризик випадкового псування, деформації або випадкового по-шкодження заставленого майна, якщо інше не передбачене договором про заставу.

ЗАСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ [ЗАЛОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ] - операції банків, ломбардів з надан-ня позички під заставу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія