Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАПЕВНЕННЯ [ЗАВЕРЕНИЕ] - скріплена печаткою і підписом або усна обіцянка вико-нати певну роботу.

ЗАПИС [ЗАПИСЬ] - письмова фіксація дер-жавних актів, операцій, угод, бухгалтер-ських проводок, зміни в рахунках.

ЗАПИС ДАНИХ [ЗАПИСЬ ДАННЫХ] - ре-жим роботи запам'ятовуючого приладу, в процесі якого здійснюється занесення да-них у його пам'ять.

ЗАПИТ [ЗАПРОС] -звернення потенційно-го покупця товарів і послуг до їх виробників і продавців з проханням внести пропозицію стосовно продажу. 3. вважається поперед-нім замовленням на товари й послуги. У за-рубіжній практиці 3. вважається "викликом на оферту", пропозицією укласти договір ку-півлі-продажу.

ЗАПОВІДНИК [ЗАПОВЕДНИК] - окремі лі-сові, земельні та водні простори, природні багатства яких мають особливу наукову й іс-торичну або народногосподарську цінність з погляду збереження на них первісної фауни й флори, або які мають водоохоронне, оздоровче, геологічне, наукове, культурне значення. 3. вносять до спеціального реєс-тру і беруть під охорону держави. Територія 3. вилучається з господарського користування, вона належить державному заповід-ному фонду.

ЗАПОВІТ [ЗАВЕЩАНИЕ] -духівниця, акт. за яким власник розпоряджається своїм майном на випадок смерті. Кожен громадя-нин може залишити своє майно або части-ну його одній чи кільком особам, які є або не є спадкоємцями за законом, а також держа-ві, окремим юридичним особам.

ЗАПОВІТНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ] -Див. Заповіт.

ЗАРАХУВАННЯ [ЗАЧЕТ] - 1. Один із спосо-бів взаємних розрахунків за платіжними зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб між собою. Полягає в скороченні заборгова-ності однієї сторони з одночасним зменшен-ням належних їй сум з іншої сторони. Зара-ховують однорідні за характером платежі, за якими настали строки сплати. 3. спрощу-ють розрахунки, прискорюють обіг коштів, скорочують взаємну заборгованість у фінан-сових взаємовідносинах між суб'єктами підприємницької діяльності. 3. застосову-ються в операціях з позичками, торговель-ними заготівельними організаціями (3. авансів) тощо. 3. практикується також і в розрахунках між зарубіжними компаніями, окремими державами. Див. також Кліринг.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ДОХІД [ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ДОХОД] - сукупний офіційно підтверджений грошовий дохід особи, що отримується з усіх джерел їх надходження;
основа для оподаткування.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА [ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА] - форма оплати праці робітників і службов-ців підприємств, фірм, компаній, установ державної і недержавної форм власності. Це частина національного доходу, яка відшко-довує затрати, необхідні для праці, і є голов-ним джерелом матеріальних засобів для від-творення робочої сили. Розподіляється в грошовій формі між працівниками відповід-но до кількості і якості затраченої праці. З.п. є одним з економічних важелів, через який здійснюється стимулювання праці, виражає економічні відносини між суспільством у ці-лому і окремими виробниками, а також між підприємством та його працівниками. Ос-новними формами З.п. є почасова і відряд-на, які, в свою чергу, мають ряд різновиднос-тей: пряма почасова, почасово-преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, від-рядно-прогресивна та ін. Розрізняють гро-шову або номінальну З.п., що є сумою гро-шей, одержаних працівником за свою пра-цю, і реальну З.п., тобто Сукупність жит-тєвих засобів (предметів споживання і по-слуг), які працівник може придбати на за-роблені гроші.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія