Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА РЕАЛЬНА [ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РЕАЛЬНАЯ] -Див. Реальна за-робітна плата.

ЗАРУКА [ЗАЛОГ] - у литовсько-руському праві - вид покарання, який полягав у вип-латі певної суми грошей, встановленої у т. зв. заручному листі на прохання того, кому по-грожували. Якщо погрозник здійснив погро-зу і вчинив злочин, він був зобов'язаний сплатити 3. по половині потерпілому або йо-го спадкоємцям і державі. Розмір 3. був ви-соким, і якщо злочинець не міг його оплати-ти, він повинен був відробити 3. У козацько-му праві існувала ще порука як засіб гаран-тування безпеки індивідуального майна. 3. - також термін у праві зобов'язань для визначення застави.

ЗАРУЧНИК [ЗАЛОЖНИК] - особа, приму-сово захоплена для того, щоб забезпечити виконання певних вимог, пред'явлених тим, хто зацікавлений у визволенні 3. У давньо-українських пам'ятках 3. називається "ама-натом". У давнину іноді одна сторона добро-вільно давала 3. іншій як запевнення ви-конання договору (напр., Б.Хмельницький 1648 р. залишив свого сина Тимоша як 3. у кримського хана, з яким уклав союзний дого-вір). Під час Другої світової війни фашистські окупанти затримували численних 3., багато з яких було розстріляно. Практика захоп-лення 3. суперечить сучасному міжнародно-му праву (Женевська конвенція 1949 р.).

ЗАСВІДЧЕНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР [ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА] - цінний папір, власність на який може бути підтверджена документально.

ЗАСВІДЧЕНІ ТОВАРИ [ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЕ ТОВАРЫ] -товари, що про-йшли перевірку, контроль якості і визнані гідними до поставки, продажу.

ЗАСВІДЧЕННЯ [ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ] - підтвердження достовірності конкретних дій, процесів, явищ або їхніх результатів.

ЗАСВОЄННЯ [УСВОЕНИЕ] - зміни, що від-буваються у свідомості, поведінці, обізна-ності людини з нагромадженням інформа-ції, знань, досвіду.

ЗАСІДАННЯ [ЗАСЕДАНИЕ] -організаційна форма діяльності колегіальних органів управління, яка полягає в обговоренні винесених на засідання питань та колективному прийнятті рішень. 3. можуть бути: чергові (планові), пле-нарні (за участю всього складу даного органу), екстренні (термінові, викликані надзвичай-ними обставинами). Рішення приймаються простою чи переважною більшістю або кон-сенсусом, тобто за загальною згодою.

ЗАСНОВНИКИ [УЧРЕДИТЕЛИ] - фізичні та юридичні особи, які створюють нову ор-ганізацію (акціонерне товариство, компа-нію, громадське об'єднання тощо) за влас-ною ініціативою і залучають до участі у цій справі вкладників капіталу. Можуть вноси-ти у створюване товариство також свій ка-пітал. 3. розробляють документи, необхідні для реєстрації і діяльності товариства, здій-снюють необхідну підготовчу роботу.

ЗАСНОВНИЦТВО [УЧРЕДИТЕЛЬСТВО] - процес створення, заснування юридичних осіб - державних підприємств і організацій, малих підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою, додатковою чи пов-ною відповідальністю, об'єднань, асоціацій, фондів, суспільних організацій та ін.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія