Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАМКНЕНА ГРУПА КОРИСТУВАЧІВ [ЗАМКНУТАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ] - гру-па користувачів мережі передавання даних, якій надана можливість здійснювати зв'я-зок між собою, але заборонений зв'язок з усіма іншими користувачами мережі.

ЗАМОВЛЕННЯ [ЗАКАЗ] - пропозиція по-купця, споживача виготовити, відвантажи-ти, продати йому продукцію певного виду і якості або виконати роботу, надати послугу. 3. має містити дані про товари і послуги (кількість, властивості), на які надійшов за-пит, терміни його виконання, вид, спосіб та обсяг оплати. 3. оформляється докумен-тально і вважається прийнятим, якщо під-тверджене особою, якій направлене. Таке підтвердження називається акцептом.

ЗАМОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНЕ (ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ] - замовлення держави на виготовлення певного виду продукції за рахунок бюджетного фінансування. ,

ЗАМОВЛЕННЯ ДИСКРЕЦІЙНЕ [ЗАКАЗ ДИСКРЕЦИОННЫЙ] - замовлення зареєс-трованому представнику або брокерській фірмі на прийняття особистого рішення від імені клієнта у справі вибору цінних паперів, їхньої кількості, а також визначення, чи варто їх купувати або продавати.

ЗАМОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ [ЗАКАЗ СОЦИАЛЬНЫЙ] - виконання інтелектуальної ро- боти (напр., в галузі науки, мистецтва, культури) з урахуванням ідеологічної спря-мованості офіційної політики держави.

ЗАМОВЛЕННЯ-НАРЯД [ЗАКАЗ-НАРЯД] - планове забезпечення фінансуванням кон-кретного замовлення, представленого у формі завдання на проведення певних робіт. Використовувалось як планове державне за-мовлення на проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.

ЗАМОВНИК [ЗАКАЗЧИК] - 1. Організація, якій надано право й кошти для будівництва, реконструкції або розширення будівельних об'єктів згідно з договором або актом земле-користування. 2. Одна зі сторін договору на виконання будівельно-монтажних робіт за підрядного способу будівництва. 3. капі-тального будівництва можуть бути держав-ні, приватні, громадські та інші організації, підприємства й установи. 3. на договірних засадах може залучати різні підприємства й організації з метою виконання проектно-розвідувальних, будівельно-монтажних та інших робіт, для виготовлення продукції ви-робничо-технічного призначення та різних послуг. Ці підприємства називаються під-рядчиками (виконавцями). За господарсько-го способу ведення робіт функції 3. викону-ють спеціальні структури, підрозділи, відді-ли або працівники, які обіймають відпові-дальні посади на підприємстві, що будуєть-ся, і які не мають прямого відношення до виконання основного виду діяльності голов-ного підприємства - замовника.

ЗАМОРОЖЕНИЙ [ЗАМОРОЖЕННЫЙ] - термін, що характеризує стан, коли інвестор не може продати цінні папери. У такому разі торгівля цінними паперами може бути при-пинена повністю, щоб запобігти втрат.

ЗАМОРОЖЕНИЙ РАХУНОК [ЗАМОРОЖЕННЫЙ СЧЕТ] - 1. Банківські рахунки, вико-ристання яких обмежене урядом (як прави-ло, це рахунки для переведення коштів за кордон). 2. Заморожування рахунків здійс-нюється тоді, коли клієнт продає раніше куплені, але не оплачені цінні папери, або не може здійснити оплату (що проводиться протягом семи днів після здійснення опе-рацій), або знімає з рахунку частину надхо-джень від продажу цінних паперів до опла-ти за покупку. У разі заморожування рахун-ку клієнт не може робити ніяких платежів, доки цілком не буде оплачено попередню операцію.

ЗАМОРОЖУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТНИХ АКТИВІВ [ЗАМОРАЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ] - поз-бавлення органами державної влади влас-ників банківських рахунків права вільно ко-ристуватися коштами на цих рахунках. За-стосовується для досягнення певних еконо-мічних або політичних цілей (напр., засто-сування економічних санкцій до іншої краї-ни, введення валютних або кредитних об-межень, згідно з рішенням судових органів за позовом до власника рахунку).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія