Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАЛИШОК СОЛОД (ОСТАТОК СОЛОД] - макроекономічний показник, що дорівнює приросту сукупної продуктивності факторів виробництва. Вимірюється у вигляді різни-ці між показниками приросту обсягів виробництва. Є вимірником технологічного прог-ресу, використовується в моделях економіч-ного зростання.

ЗАЛІК [ЗАЧЕТ] - погашення взаємних зо-бов'язань, платежів двох чи кількох юридич-них або фізичних осіб у межах рівних сум, величин взаємного боргу.

ЗАЛІК В ОПЛАТІ [ЗАЧЕТ В ОПЛАТЕ] - пла-та або зниження ціни за участь у здійсненні будь-якої програми (напр., такої як товаро-обмінний план торгівлі товарами тривало-го користування).

ЗАЛІК ВЗАЄМНИХ ВИМОГ [ЗАЧЕТ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ] - форма безготів-кових взаєморозрахунків підприємств, ор-ганізацій, за яких взаємні зобов'язання і вимоги боржників та кредиторів погаша-ються у рівнозначних сумах, оплачується лише різниця. Див. також Клірингові роз-рахунки.

ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ (ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА] - оборотні засоби, одержані підприємствами у тимчасове користування. Основним джерелом З.к. є кредити. До них належать і тимчасово залишені у розпоря-дженні підприємства несплачені й незатре-бувані суми, перехідна заборгованість по заробітній платі, бюджету тощо. Підприєм-ства, організації та особи, що їм належать ці суми, називаються кредиторами, заборго-ваність їм - кредиторською. Джерела З.к. відображають у пасиві, а їхнє розміщення- в активі бухгалтерського балансу.

ЗАМІНА [ЗАМЕНА] - введення нового еле-мента замість такого, що використовувався у певній системі, але не відповідав її вимогам.

ЗАМІНА ЕКВІВАЛЕНТНА [ЗАМЕНА ЭКВИВАЛЕНТНАЯ] - заміна однієї торговельної чи фінансової кредитної операції іншою, аналогічною за сумою (збалансованою). Напр., заміна обумовлених договором по-ставок пшениці - борошном, але у менших обсягах з урахуванням збалансованості цін.

ЗАМІННИКИ [ЗАМЕНИТЕЛИ] - 1. Група то-варів і послуг, для яких зростання ціни на один із них веде до збільшення попиту на інші, що є 3. повниіми або частковими (напр., чай і кава, м'ясо куряче та індиче). 2. Това-ри, що замінюють звичайні, але мають певні переваги порівняно з ними (напр., малока-лорійний 3. цукру, концентрат соку тощо).

ЗАМІЩЕННЯ [ЗАМЕЩЕНИЕ] - 1. В еконо-міці - заміна виробництва і споживання одного товару іншим, близьким йому за властивостями та якістю. 2. Виконання по-садових обов'язків однієї особи іншою на пе-ріод її тимчасової відсутності, відпустки, від-рядження, захворювання.

ЗАМКНЕНА ВАЛЮТА [ЗАМКНУТАЯ ВАЛЮТА] - валюта країни, у якій існують контр-оль і обмеження на обмін, ввезення і виве-зення іноземної і національної валюти, тоб-то багато заборон на операції з валютою.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія