Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАКОНОДАВСТВО [ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО] - 1. Основний вид діяльності законодавчих органів, який полягає у розробці та прий-нятті державних законів. 2. Сукупність чин-них у країні законів, що регулюють суспіль-ні, економічні, громадянські відносини (цивільне 3., господарське 3., кримінальне 3. тощо).

ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА [ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА) - право внесення законопроектів у законодавчі органи, які зобов'язані провести обговорення законоп-роекту і ухвалити щодо нього відповідне рі-шення.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗБОРИ [ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ] - назва представницьких органів, парламентів у ряді держав.

ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ [ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ] -урядові рі-шення, що спрямовані, поряд з економічни-ми важелями, на обмеження конкуренції.ут-ворення перепон для її розширення (напр., патенти, обмеження на іноземну торгівлю та ін.). Особливе місце серед інших нале-жить З.о. на ціноутворення.

ЗАКОНОДАВЧІ ОРГАНИ [ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ] - вищі органи державної влади, що мають право й уповноважені ухвалювати закони.

ЗАКОНОПРОЕКТ [ЗАКОНОПРОЕКТ] - по-чатковий текст пропонованого до прийнят-тя закону, що виноситься на розгляд законо-давчих органів або на референдум. 3. готу-ються комісіями законодавчих органів, ви-щими виконавчими органами, спеціальни-ми робочими групами, що створюються пре-зидентом та урядом. Законодавчу ініціативу можуть проявляти і громадські організації.

ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ [ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] -довгострокове вкла-дання приватного або державного капіталу за кордоном у підприємства різних галузей економіки з метою отримання прибутку.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ [ЗАКРЫТАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ] - акціонерна компанія, товариство, підпри-ємство, акції яких можуть переходити від однієї особи у власність до іншої тільки з дозволу більшості акціонерів, якщо інше не зазначене у статуті компанії. За кордоном під "закритою компанією" розуміють фірму, діяльність якої контролюється обмеженою кількістю осіб, яка встановлюється законо-давством країни. Закритими називають та-кож інвестиційні компанії, що мають нез-мінне число акцій, які перебувають в обігу на вторинному ринку.

ЗАКРИТА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ [ЗАКРЫТАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ] - 1. Здійснен-ня розрахунків за операціями з цінними па-перами, викуп проданих паперів або продаж куплених. 2. Поширена форма впроваджен-ня нових акцій на біржі, коли один банк (або банківський синдикат) отримує за певну вартість усю емісію акцій і виступає потім як ексклюзивний продавець.

ЗАКРИТА ЕКОНОМІКА (ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА] - Див. Економіка закрита.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія