Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ [ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ] - об'єктивний економічний закон товарного виробництва, за яким визначають кількість грошей, не-обхідних для обігу з метою нормального функціонування економіки. Кількість гро-шей, що функціонують як засіб обігу, виз-начають відношенням суми цін товарів до числа оборотів однойменних одиниць гро-шей. Оскільки гроші виконують не тільки функцію засобу обігу, а й функцію засобу платежу, на величину маси грошей впливає ряд додаткових факторів, а саме: продаж товарів у кредит, взаємне погашення пла-тежів, сума платежів, за якими настав строк оплати.

ЗАКОН ЕНГЕЛЯ [ЗАКОН ЭНГЕЛЯ] - поля-гає у тому, що за постійних цін і демографіч-них змінних (розмір, склад сім'ї) збільшення доходу призводить до зниження частки спо-живчих витрат на предмети першої необхід-ності й зростання частки витрат на предме-ти розкоші.

ЗАКОН ЗМЕНШУВАЛЬНОЇ ВІДДАЧІ [ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ] - закон, згід-но з яким виробництво продукту за зміни будь-якого змінного фактора, що впливає на обсяг виробництва понад певний рівень йо-го використання, буде зменшуватися з рос-том масштабів залучення цього фактора.

ЗАКОН ЗРОСТАЮЧИХ ЧАСОВИХ ВИДАТКІВ [ЗАКОН ВОЗРАСТАЮЩИХ ВРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК] - закон, який показує, що в міру збільшення обсягу виробництва продукції понад певний рівень часу грошо-ві витрати на виробництво кожної нової оди-ниці продукту зростають.

ЗАКОН КОНКУРЕНЦІЇ [ЗАКОН КОНКУРЕНЦИИ] - закон економічного суперниц-тва між товаровиробниками,підприємця-ми, фінансистами та іншими учасниками ринку, який полягає у прагненні забезпечи-ти собі найвигідніші умови виробництва та збуту товарів (послуг), користування і заво-ювання кращого становища на ринку капі-талу. У зв'язку з цим інтереси учасників рин-ку різні, часто протилежні. Щоб вижити, во-ни повинні проявляти активність та сприт-ність, вивчати ринок. Одним зі способів по-долання сили конкуренції є постійне вдоско-налення підприємницької діяльності, впро-вадження технічного прогресу.

ЗАКОН ПОПИТУ [ЗАКОН СПРОСА] - за-кон, згідно з яким зростання цін призводить до зниження величини попиту на товари за інших рівних умов.

ЗАКОН ПРО АСИГНУВАННЯ [ЗАКОН ОБ АССИГНОВАНИЯХ] - акт вищого законо-давчого органу про затвердження бюджет-них асигнувань на даний фінансовий (бю-джетний) рік.

ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ [ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ] - закон, згідно з яким зростання цін на товари призводить до збільшення обсягу пропозиції цього товару за інших рівних умов.

ЗАКОН ШЕРМАНА [ЗАКОН ШЕРМАНА] - Антимонопольний закон, прийнятий у США в 1980 р. Спрямований проти антиконсти-туційних трестів і монополій.

ЗАКОННІ ПЛАТІЖНІ ЗАСОБИ (ЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА] - гро-шові знаки, які згідно з чинними у країні законами є обов'язковими до прийому як засобу платежу на території даної країни. До таких належать банківські білети (банкноти) центрального банку країни, казначейські білети, розмінна монета.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія