Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАДАЧІ ЕКОНОМІЧНІ [ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - задачі, що розв'язуються у процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов'язані з визначенням не-відомих величин на основі вихідних даних. На відміну від математичних задач, З.е. не завжди піддаються формалізації, зведенню тільки до розрахунків, їх розв'язання супро-воджується додатковим збиранням недос-татніх даних, експертними оцінками, обго-воренням і прийняттям рішень.

ЗАДІЛ [ЗАДЕЛ] - запас напівфабрикатів, де-талей, частин для збирання машин, виконан-ня проміжних робіт у промисловості та будів-ництві. 3. необхідний для забезпечення без-перервності виробничого циклу, безперер-вного функціонування підприємств і будов.

ЗАЇР [ЗАИР] - грошова одиниця Заїру, поді-ляється на 100 макута або 10 000 сенжі.

ЗАЙНЯТІСТЬ [ЗАНЯТОСТЬ] -участь насе-лення у трудовій діяльності, включаючи навчання, службу в армії, ведення домаш-нього господарства, догляд за дітьми та людьми похилого віку. 3. заведено вважати суспільне корисну діяльність громадян, що приносить, як правило, заробіток. До катего-рії зайнятих належать працюючі за наймом, особи, що самостійно забезпечують себе ро-ботою (підприємці, фермери). Рівень залу-чення до трудових процесів залежить від співвідношення між кількістю працездатно-го населення і кількістю робочих місць, а та-кож від відповідності робочих місць можли-востям працівників використати їх, що обме-жується професією, досвідом роботи, знан-нями тощо. Повна 3. означає практично пов-не забезпечення працездатного населення робочими місцями. Під частковою 3. розу-міють можливість влаштуватись на роботу на неповний робочий день, на сезон. Непов-на 3. -ознака наявності безробіття.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ [ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ] - показник участі працездат-ного населення в народному господарстві.

ЗАКАЗНИК [ЗАПОВЕДНИК] -територія, (акваторія) на якій протягом певного часу заборонено ("заказано") господарське кори-стування частиною природних ресурсів. 3. створюють для охорони й відтворення об'єк-тів тваринного й рослинного світу, збере-ження ландшафтів, мальовничих краєви-дів, фрагментів неживої природи (печер то-що). У 3. організовано охорону об'єктів при-роди, підгодівлю тварин і птахів, створено умови для розведення тварин і риб. У 3. можна вирощувати с.-г. культури, видобу-вати торф та проводити іншу господарську діяльність, враховуючи біологічні особли-вості об'єкта природи, що охороняється, і не завдавати йому шкоди.

ЗАКОДОВАНЕ ЗОБРАЖЕННЯ [ЗАКОДИРОВАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ] - зображення, подане у формі, зручній для збереження та обробки за допомогою ЕОМ.

ЗАКОН [ЗАКОН] - ухвалений у встановле-ному конституцією порядку нормативний акт найвищого органу державної влади, що регулює найважливіші суспільні відносини і має найвищу юридичну силу щодо актів інших державних органів. На основі 3. і на їхнє виконання видаються підзаконні акти. Право скасування або зміни 3. мають лише законодавчі органи. В Україні право ухвалю-вати 3. належить Верховній Раді України. Слід відрізняти юридичні 3. від економічних З., що мають об'єктивний, загальний харак-тер і діють незалежно від рішень органів влади (закони попиту, пропозиції, грошово-го обігу та ін.).

ЗАКОН ВАРТОСТІ [ЗАКОН СТОИМОСТИ] - закон, за яким виробництво та обмін това-рів (послуг) здійснюється відповідно до сус-пільне необхідних затрат праці. Ці затрати є визначальними для встановлення ціни, одержання прибутку і забезпечення стабіль-ного становища на ринку. З.в. є законом еквівалентного обміну товарів

ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ [ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ) - закон, згідно з яким можна передбачити повторення явищ або подій за умови, коли є велике число аналогічних явищ або подій.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія