Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАГАЛЬНИЙ РИНОК [ОБЩИЙ РЫНОК] - одна з назв Європейської Співдружності. ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ (ОБЩИЕ РАСХОДЫ] - Див. Витрати загальні.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ [ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ] - збори акціо-нерів або їхніх довірених осіб для вирішен-ня найбільш актуальних принципових пи-тань діяльності акціонерного товариства; вищий орган управління акціонерним това-риством.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ] - правила, що регу-люють відносини між організаціями різних держав, які здійснюють поставку й отриму-ють товари у процесі зовнішньоторговель-них відносин. Такі правила не мають норма-тивного характеру, але достатньо типові й підлягають включенню у зовнішньоторго-вельні контракти.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ [ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ] - вит-рати на загальне обслуговування, організа-цію виробництва та управління виробничи-ми підприємствами. Вони входять до складу калькуляції витрат на виробництво окремих видів продукції пропорційно до прямих витрат. Такі витрати називають також за-гальногосподарськими.

ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКІ ВИТРАТИ [ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ]-Див. Загальновиробничі витрати.

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО [ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕС-ТВО] - стійкі й довгострокові торговельні, економічні й науково-технічні зв'язки між окремими європейськими державами і групами країн. Засновані на принципах не-залежності, рівноправності та взаємної ви-годи.

ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ [ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЙ] - основ-ні загальноорганізаційні вимоги, які повин-ні виконуватись управлінськими працівни-ками в своїй діяльності: спеціалізація і ко-операція; єдність розпорядництва; поєднан-ня єдиноначальності й колегіальності; цент-ралізація і децентралізація; поєднання лі-нійного функціонального й цільового управ-ління; поєднання галузевого і територіаль-ного управління; наступництво; підбір і ви-користання праці кадрів.

ЗАДАТОК [ЗАДАТОК] - гарантований вне-сок у вигляді грошової суми або майнових цінностей, що передається однією юридич-ною (фізичною) особою іншій як гарантія виконання прийнятих цією особою зобов'я-зань стосовно тієї, яка отримує 3. Якщо осо-ба (юридична, фізична), що дала 3., не вико-нує взятих нею зобов'язань, то 3. втрачаєть-ся, тобто переходить до тієї, якій він вида-ний у вигляді Гарантії. Якщо ж зобов'язання виконані, то 3. повертається або зарахову-ється в оплату за виконання зобов'язань.

ЗАДАЧА [ЗАДАЧА] - у режимі мультипрог-рамування і мультипроцесорної обробки: од-на або більше послідовних команд, що об-робляються керуючою програмою обчислю-вальної машини.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія