Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД [ОБЩИЙ ДОХОД] - добуток кількості проданого товару на се-редню ціну одиниці проданого товару, тобто грошова виручка від продажу.

ЗАГАЛЬНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ [ОБЩИЙ ЭКВИВАЛЕНТ] - товар, який уособлює вартісні якості всіх інших товарів, на який вони обміню-ються. У процесі обміну товари відіграють різ-ну роль. Один буває у відносній, другий - в еквівалентній формі вартості. З товарного сві-ту стткійно виділився товар який постійно має великий попит. У результаті безпосередній об-мін товару на товар був витіснений товарним обігом, за якого торгова операція здійсню-ється за допомогою посередника - З.е. У йо-го споживній вартості всі інші товари вира-жають свою вартість. У ролі З.е. виступали благородні метали і коштовності (найбільше золото), які з часом перевтілились у гроші.

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЯВИЩ [ВСЕОБЩАЯ СВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ] - найзагальніша закономірність існування світу, що є резуль-татом і виявленням універсальної взаємодії усіх предметів і явищ. Вона виражає внут-рішню структурну єдність усіх елементів і властивостей у кожній цілісній системі, а та-кож різноманітні зв'язки і відношення даної системи з іншими системами та явищами, що її оточують. З.з.я. має нескінченний прояв. Зв'язки між предметами і явищами можуть бути прямими й непрямими, постійними і тимчасовими, суттєвими й несуттєвими, ви-падковими і необхідними, функціональними та ін. Проявом З.з.я. в економші виступають причиново-наслідкові відношення, залеж-ність теперішнього стану кожної фінансово-економічної системи від її минулого, від впли-ву внутрішнього і зовнішнього середовищ, зв'язок між властивостями суб'єктів підпри-ємницької діяльності і різними економічними законами. З розвитком цивілізації і прогресом у способах виробництва ускладнюються зв'яз-ки між окремими людьми, організаціями і цілими державами, стають усе впливовішими фактори суспільно-економічного, ідеологічно-го, політичного, культурологічного, екологіч-ного та іншого характеру.

ЗАГАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТРАСТ-ФОНД [ОБЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ-ФОНД] - траст, що інвестує об'єднаний ка-пітал дрібних власників.

ЗАГАЛЬНИЙ КЛІРИНГ [ОБЩИЙ КЛИРИНГ] - залік чеків через Лондонську рахункову палату.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПОПИТУ [ОБЩИЙ ОБЬЕМ СПРОСА] - сумарна величина по-питу покупців на даний товар, сукупний по-пит на товар.

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИБУТОК [ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ] - різниця між загальним доходом і загальними витратами.

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИБУТОК ВІД ОБМІНУ [ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ОБМЕНА] - загальна вигода, яку отримують споживач і виробник товару за обміну. Споживач отримує спожи-вацький надлишок у вигляді різниці між тим, що він готовий віддати, і тим, що він дійсно віддає у вигляді оплати за куплений товар. Виробник отримує надлишок вироб-ника у вигляді різниці між тією сумою, яку він одержує від продажу, і тією мінімальною сумою, якою він міг би задовольнитись, якби продав свій товар дешевше.

ЗАГАЛЬНИЙ РАХУНОК [ОБЩИЙ СЧЕТ] - об'єднаний розрахунковий банківський ра-хунок, яким користуються кілька клієнтів.

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЖИМ КРЕДИТУВАННЯ [ОБЩИЙ РЕЖИМ КРЕДИТИРОВАНИЯ] - Див. Режим кредитування загальний.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія