Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЄДИНІ ОПТОВІ ЦІНИ (ЕДИНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ] - оптові ціни, що встановлюються на однакові види промислової продукції, за-соби виробництва і предмети споживання незалежно від рівня затрат на окремих під-приємствах одного регіону, галузі.

ЄДИНОНАЧАЛЬНІСТЬ [ЕДИНОНАЧАЛИЕ] - метод управління, коли особа, яка очолює організацію, установу, підприємство, фірму, здійснює в межах наданих їй прав одноособо-ве керівництво й несе особисту відповідаль-ність за результати діяльності. Є. може поєд-нуватися із залученням працівників до обго-ворення і вирішення питань, пов'язаних з виробництвом, таких як організація і оплата праці, вдосконалення технологій, маркетинг, соціально-економічні програми тощо, з ме-тою вдосконалення управління. Додержання цього принципу вимагає регулярного скли-кання колегій, виробничих нарад, зборів із залученням спеціалістів. Це дає можливість враховувати колективний досвід, знання і здійснювати вибір оптимальних варіантів.

ЄМНІСТЬ РИНКУ [ЕМКОСТЬ РЫНКА] - по-тенційно можливий обсяг продажу певного товару на ринку протягом заданого періоду, що залежить від попиту на товар, рівня цін, загальної кон'юнктури ринку, доходів на-селення, ділової активності. Є.р. змінюєть-ся зі зміною факторів, що її визначають.

ЄМНІСТЬ РИНКУ ГРОШОВА [ЕМКОСТЬ РЫНКА ДЕНЕЖНАЯ] - величина, що відоб-ражає кількість грошей, які можуть бути уві-брані запропонованими на ринку товарами, цінними паперами й послугами; лімітується розмірами послуг і рівнем виробництва.

ЄМНІСТЬ СПОЖИВЧОГО РИНКУ [ЕМКОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА] - частина сукупної суспільної потреби насе-лення в товарах і послугах, яка може бути задоволена за рахунок товарної пропозиції за даного розміру грошових доходів насе-лення і рівня цін.

ЄМНІСТЬ ТОВАРНОГО РИНКУ [ЕМКОСТЬ ТОВАРНОГО РЫНКА] - обсяг реалізації пев-ного виду товару (товарів),який може бути здійснений на ринку для задоволення пред'-явленого на ньому платоспроможного по-питу населення у певний проміжок часу. На показники Є.т.р. впливають обсяги, струк-тура і якість товарної пропозиції, кон'юнкту-ра ринку, рівень цін, ступінь організації тор-гівлі й формування попиту населення тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія