Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ФОНД [ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД] - фонд Європейського Співтовариства, що бе-ре участь у розв'язанні проблем зайнятості. Заснований у 1959р.; реформою 1971 р. чіт-кіше визначені пріоритети його діяльності. Фонд надає субсидії для розвитку професій-ної освіти, галузей, які переживають спад, допомогу в працевлаштуванні іммігрантам і жінкам. Велику увагу приділяє фінансуван-ню програм із працевлаштування молоді.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД [ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД] - один з органів (інституцій) Європей-ського Співтовариства. Є.с. має виключне право визначати правомірність актів, здій-снюваних Комісією та Радою міністрів. Рі-шення Є.с. мають силу закону в країнах Єв-ропейського Співтовариства і є обов'язкови-ми для всіх: індивідів, фірм, національних урядів чи інших інститутів угруповання.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ЄФВС) [ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ЕФВС)] -діє з 1973 р. з метою валют-ної інтеграції в межах ЄС, надає кредити країнам ЄС для погашення дефіциту платіж-них балансів і розрахунків. Ресурси ЄФВС - 25 млрд ЕКЮ.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ЄФРР) [ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (ЕФРР)] - один із центральних фондів ЄС. Метою діяльності ЄФРР є фінансування заходів, спрямованих на вирівнювання регіональ-них диспропорцій у країнах - членах спів-товариства. Створений у 1957 р.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК [ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК] - банк, створений згідно з Маастрихтською угодою, який діє в межах ЄС.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТОВАРИСТВА [ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА] - спілки, що утворю-ють основу Європейського Співтовариства, а саме: Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВСТ), Європейська спілка з атомної енергії (Євратом) і Європейська спілка (ЄС).

ЄВРОРИНОК [ЕВРОРЫНОК] - міжнарод-ний ринок позичкових капіталів, на якому операції здійснюються в євровалютах. Ство-рений у Європі наприкінці 50-х років. Кре-диторами виступають приватні комерційні банки, а позичальниками - транснаціо-нальні монополії та окремі держави. Є.охоп-лює: єврогрошовий ринок (короткотерміно-ві депозити-до 1 року); ринок банківських єврокредитів (термін 2-Ю років); ринок єв-рооблігацій (термін 10-15 років). Діяльність Є. не підлягає державному контролю. На йо-го валютні операції не поширюються прави-ла та обмеження, що регламентують діяль-ність банків на національних ринках пози-кових капіталів. Тому євровалютні операції є більш прибутковими, ніж кредитні опе-рації в національних валютах.

ЄВРОЧЕК [ЕВРОЧЕК] (від англ. eurochek) - чеки, які приймаються до оплати в будь-якій із країн - учасниць європейської банків-ської системи, утвореної у 1968 р. Вони ви-даються банком їхньому власнику без попе-реднього грошового внеску й оплачуються в рахунок банківського кредиту строком до місяця під певний процент банку.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ] -автома-тизована система збирання, нагромадження та обробки даних про підприємства та організації усіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи - філії, відділення, представництва тощо. Правовий статус реєстру регулюється Положенням про Єди-ний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджений Кабінетом Міністрів України від 22.01.1996 р. Метою реєстру є забезпечення єдиного державного обліку підприємств та орга-нізацій усіх форм власності. До Є. д. р. п. та о. У. включаються дані про такі суб'єкти господарської діяльності: юридичні особи, а також їх філії, відокремлені підрозділи, які розташовані на території України і діють на підставі її законодавства; юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, ін. відо-кремлені підрозідли, розміщені за межами України, які створені за участю юридичних осіб України і діють відповідно до законо-давства іноземних держав. Інформаційний фонд Є. д. р. п. та о. У. містить такі дані: іден-тифікаційні - ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності, єдиний для всього інформаційного простору України, та його назву; класифікаційні-дані про галузеву, те-риторіальну, відомчу незалежність, форму власності та організаційно-правову форму господарювання; довідкові-адресу, телефон, факс, прізвище керівника, засновників (ін-весторів) тощо; реєстраційні - відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію), спо-сіб створення, реорганізіацію, ліквідацію то-що; економічні - виробничо-технічні та фі-нансово-економічні показники суб'єкта гос-подарської діяльності. Ведення Є. д. р. п. та о. У. здійснює Державний комітет статистики України, який водночас є і його розпоряд-ником. Розпорядниками територіальних рівнів реєстру є відповідні органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, Києві та Севастополі. Для вклю-чення до Є. д. р. п. та о. У. суб'єкт госпо-дарської діяльності у 10-денний строк після його державної реєстрації (перерестрації) або прийняття рішення (постанови, розпоря-дженя, наказу) про створення, ут.ч. філії, від-ділення. представництва тощо, подає до від-повідного органу державної статистики за-повнену облікову картку встановленого зраз-ка, а також нормативні та установчі доку-менти. В разі включення суб'єкта господар-ської діяльності до'Є. д. р. п. тао. У. йому вста-новлюється ідентифікаційний код і коди кла-сифікаційних ознак. Ідентифікаційний код-єдиний, для всього-інформаційного простору України і зберігається за суб' єктом госпо-дарської діяльності протягом усього періоду його існування.

ЄДИНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР (ЄЕП) [ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО (ЕЭП)] - економічна зона, утворена кількома об'єднаними в економічне співто-вариство державами. У межах цієї зони до-сягається високий ступінь єдності й пого-дженості економічних дій цих держав, вико-ристовується єдина валюта, вводиться єди- не мито, закладаються основи єдиної еконо-мічної політики.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія