Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА [ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА] - зап-роваджена у 1979 р. форма організації ва-лютних відносин і валютного обліку в сере-довищі країн ЄЕС (пізніше ЄС) з метою забез-печення стабільності валютного курсу цих країн і поліпшення міжнаціональних еко-номічних зв'язків, стимулювання інтеграції їхніх економік. Є.в.с. виконує такі функції: підтримка стабільності ринкового курсу сво-їх валют в обумовлених межах котирування; виключне використання у валютних опера-ціях єдиної грошової одиниці ЕКЮ (з 1999 р. впроваджена інша спільна валюта - євро), яка базується на визначеному опосередкова-ному "кошику" національних валют; надання фінансової допомоги (кредитів) урядам тих країн, які мають фінансові труднощі.

ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА(ЄЕЗ) ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ЕЭЗ)] - зона, створена у 1991 р. Європей-ським Співтовариством та Європейською асоціацією вільної торгівлі. Вона охоплює 19 європейських країн із загальною чисельніс-тю населення 380 млн. ЄЕЗ передбачає віль-не переміщення капіталу, послуг, робочої си-ли та промислових товарів у межах визна-ченої зони. На неї припадає 40 відсотків сві-тової торгівлі.

ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ] - один із органів Європейського Спів-товариства (ЄС). Складається з п'ятнадцяти голів держав країн-учасниць та президента Комісії ЄС. Три рази на рік вона проводить самміти. Забезпечує основне політичне ке-рівництво ЄС.

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА [ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА] - система угод країн - учасниць Європей-ського Співтовариства, спрямована на ство-рення єдиних форм, методів, показників об-ліку економічних процесів у регіональному масштабі. Є.с.н.р. розроблена в 1970 р. як базова для побудови рахунків співтовариства і країн-учасниць у ньому. Основою системи є інтегрування рахунків, за якими розподіля-ються операції. Таких рахунків шість: вироб-ництво, господарська діяльність, дохід, вико-ристання доходу, використання капіталу, фінансові операції. Усі операції, подібно до Міжнародної системи рахівництва, в ЄС про-водяться за місцем їхнього здійснення.

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО (ЄЕС) [ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕЭС)] - "Спіль-ний ринок" - група з 12 західноєвропей-ських держав (Бельгія, Великобританія, Гре-ція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксем-бург, Нідерланди, Португалія, Франція, Ні-меччина), що здійснили інтеграцію своїх економік, об'єднавшись в економічну спілку в 1957 р. У ЄЕС створено єдиний внутрішній ринок, знято обмеження на вільне перемі-щення товарів, капіталів, робочої сили між країнами, утворена єдина валютна система. 31992р. ЄЕС називають Європейським Спів-товариством (ЄС).

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ (ЄБРР) [ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР)] - міжнародний банк, створений у 1990 р. уря-дами 42 країн і міжнародними організація-ми; здійснює операції з 1991 р., штаб-кварт-ира - у Лондоні. Мета створення - кредит-на підтримка країн Східної і Центральної Єв-ропи під час переходу до ринкової економіки.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВАЛЮТНИЙ ІНСТИТУТ [ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ ИНСТИТУТ] - орган ЄС, як попередник спільного цент-рального банку, створений згідно з Маас-трихтською угодою. Завдання Є.в.і. полягає в тому, щоб працювати з країнами-учасни-цями з метою зближення їхньої макроеконо-мічної політики згідно з показниками кон-вергенції, розробленими угодою.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД (ЄВФ) [ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД] - проект створення міжнародної валютно-фі-нансової організації європейських країн, розроблений у 1984 р. У перспективі ЄВФ повинен стати розрахунковим центром для регулювання заборгованості центральних банків у межах ЄВФ з обсягом ресурсів до 50 млрд доларів.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК (ЄІБ) (ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ЕИБ)] -діє з 1959 р. для фінан-сування розвитку відсталих європейських регіонів у вигляді довгострокових кредитів. У Раді керівників банку- міністри фінансів країн-учасниць. Статутний капітал - близько 15млрд ЕКЮ.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ (ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ] - один з органів (інституцій) ЄС. Складається з членів, обра-них урядами всіх країн-учасниць. Є.п. не є законодавчим органом, оскільки ця функція виконується спільною Комісією та Радою. Комісія щорічно звітує Є.п., і з ним повинні консультуватись перед прийняттям кон-кретного рішення. Єдиним важливим пов-новаженням Є. ге. є право усувати Комісію двома третинами голосів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія