Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕФЕКТ БУМЕРАНГА [ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА] - повернення дешевого товару в країну виробника за такою ж низькою ціною.

ЕФЕКТ ДОХОДУ [ЭФФЕКТ ДОХОДА] -вплив зміни ціни товару на реальний дохід спо-живача або на кількість продукту, куплено-го споживачем, з урахуванням ефекту за-міщення.

ЕФЕКТ ЕКОНОМІЧНИЙ [ЭФФЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] (від латин, effectus-виконан-ня, дія і грец. oikonomia - господарський) - показник результативності господарської діяльності у формі різниці між результатами і витратами усіх ресурсів. Як правило, Е.е. виступає як прибуток від господарської ді-яльності, а також показник зростання про-дуктивності праці, вартісної оцінки продук-ції та інші.

ЕФЕКТ ЛІКВІДНОСТІ [ЭФФЕКТ ЛИКВИДНОСТИ] - спосіб регулювання рівноваги платіжного балансу за умов міжнародного руху капіталу, який передбачає регулюван-ня розмірів руху капіталу шляхом зменшен-ня (збільшення) реальних короткотерміно-вих відсоткових ставок.

ЕФЕКТ МАСШТАБУ [ЭФФЕКТ МАСШТАБА] -Див. Економія масштабу.

ЕФЕКТ ОЧІКУВАННЯ [ЭФФЕКТ ОЖИДАНИЯ] - засіб регулювання рівноваги пла-тіжного балансу за умов використання ефекту міжнародного руху капіталу, коли при нефіксованому рівні цін зміни в грошо-вій масі можуть змінити й очікувані показ-ники щодо майбутнього рівня цін. Якщо ін-вестори очікують інфляцію, вони вимагають вищих процентних ставок - і навпаки (напр., збільшення грошової маси країни з активним платіжним балансом зумовлює сподівання вищого рівня цін протягом на-ступного року). В даному разі згідно з ефек-том ліквідності треба було б знизити процен-тну ставку, але Е.о„ навпаки, вимагає її під-вищення. Врешті у країні з активним пла-тіжним балансом процентна ставка може навіть збільшитись замість очікуваного зни-ження. Отже, Е.о. призводить до послаблен-ня процесу регулювання.

ЕФЕКТ ПРОНИКНЕННЯ (ЭФФЕКТ ПРОНИКНОВЕНИЯ] - трансформація зміни ва-лютного курсу у зміну цін імпорту у внутріш-ній валюті. Проникнення - це ступінь, до якого імпортні ціни (виражені у внутрішній валюті) відображають зміни валютного кур-су. Ступінь проникнення обчислюється ді-ленням відсоткових змін в імпортних цінах у внутрішній валюті на відсоткові зміни у валютному курсі. Якщо, напр., валютний курс країни знецінюється на 20 %, а ціни на імпорт у внутрішній валюті зростають ли- ше на 10 %, тоді ступінь проникнення до-рівнює 0,5.

ЕФЕКТ РОЗПОДІЛУ (ЭФФЕКТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ] - розподіл благ між споживачами таким чином, що будь-який перерозподіл з метою кращого задоволення потреб одних споживачів призводить до погіршання задо-волення потреб інших.

ЕФЕКТ СИМПАТІЇ [ЭФФЕКТ СИМПАТИИ] - бажання того, кого опитують (обстежу-ють), відповідаючи на поставлені запитан-ня, піти назустріч тому, хто опитує (обсте-жує).

ЕФЕКТ СНОБІЗМУ [ЭФФЕКТ СНОБИЗМА] - споживання, що спонукається бажанням піднятися над іншими.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія