Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Все астрономам советую покупать Celestron PowerSeeker
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

Работа провизором кто такой провизор.

ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ [ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА] - ета-пи періоду існування товару: виведення йо-го на ринок, зрілість, зростання, занепад.

ЕТАТИЗМ [ЭТАТИЗМ] (фр. tatisme від etat- держава) - активна участь держави в еко-номічному житті суспільства.

ЕТИКА [ЭТИКА] (латин. ethica, грец. ethika, від ethos - звичай) - 1. Наука, яка вивчає мораль. 2. Норми поведінки, сукупність за-гальноприйнятих моральних правил, вимо-ги, які людина ставить перед собою або яких вимагає суспільство у певному середовищі, соціальній групі населення. В українському побуті ще у давні часи зафіксовані певні пра-вила глибокої моралі для різних прошарків населення - однакові як для ченців, так і для світських людей. Суворі вимоги до лю-дини містились у спеціальних порадниках для сповіді; загальноприйняті моральні ви-моги до світської людини. Так, "Ізборник Свя-тослава", 1076р. ("Поради багатим") або "По-ученіє" Володимира Мономаха (до 1125 р.) містили класифікацію доброчинств, де по-ряд з релігійною санкцією моралі ("Заповіді Божі") вказувалися і санкції "людські" (слава та поважання людей.) Вимоги християнської етики до питань політики викладені у т. зв. "Слові про князів" (XII ст.). Про вимоги "ли-царської моралі" свідчать літописи (зокрема, т. зв. Іпатіївський). Ці три типи етичних пог-лядів панували в Україні аж до XII ст. Вис-вітлення етичних проблем зустрічаємо в творах Г. Сковороди (систематичний вик-лад: "Начальная дверь ко християнскому до-бронравию", діалоги). В них наголошуються індивідуальні моральні завдання, які стоять перед кожною людиною, покликання Богом до певного життєвого шляху. Подібне про-пагується М. Гоголем (кожній людині Богом "доручене" виконання якогось завдання, людина є робітником у "Божому господар-стві"), у багатьох творах І. Франка, Лесі Ук-раїнки, І. Багряного. Велике значення для ефективності підприємництва має дотри-мання етичних норм.

ЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН [ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ] - формування взаємо-відносин між керівництвом і підпорядкова-ним колективом на засадах взаємодопомоги і вимогливості один до одного з метою досяг-нення загальної мети, незалежно від їх Іє-рархічного стану в колективі. Е.в. - це ети-ка однодумців, що формують стосунки між членами колективу, виявляючи ініціативу і усвідомлюючи своє значення та загальну високу відповідальність за наслідки роботи; етика взаємоповаги, взаєморозуміння, вза-ємовимогливості.

ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА (ЭТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА] - ділова етика, що ґрунтується на відвертості, чесності, вір-ності слову, поважанні законів, умінні вес-ти бізнес.

ЕТИКЕТ [ЭТИКЕТ] (фр. tiquette, від флам. steeken - встромляти) - 1. Правила пове-дінки людей. 2. Порядок дій, правил чемнос-ті при ділових зустрічах, переговорах, у дип-ломатичних колах.

ЕТИКЕТКА [ЭТИКЕТКА] (фр. etiquette - яр-лик, знак) - 1. Товарний ярлик, товарний знак, долучений до товару або до його упа-ковки, де зазначаються назва товару, його основні характеристики, параметри, ціна, фірма-виготовлювач тощо. 2. Підпис під ек-спонатом у музеї чи на виставці.

ЕТИКЕТНА ЦІНА [ЭТИКЕТНАЯ ЦЕНА] - роздрібна ціна, зазначена на етикетці, яр-лику, прикріпленому до товару.

ЕТНІЧНИЙ [ЭТНИЧЕСКИЙ] (від грец. ethi-kos - народний) - той, що належить до яко-гось народу, його традицій, духовності, куль-тури або до окремої етнічної групи людей.

ЕФЕКТ [ЭФФЕКТ] (латин effectus - виконан-ня, дія, від effecio - дію, виконую) - досягну-тий результат у його матеріальному, грошо-вому, соціальному (соціальний Е.) вираженні.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія