Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕМПІРИЗМ [ЭМПИРИЗМ] (від грец. empeiria - досвід) - один із напрямів теорії пізнан-ня, який на противагу раціоналізмові ствер-джує, що єдиним джерелом і критерієм піз-нання є чуттєвий досвід, применшує зна-чення логічного аналізу і теоретичних уза-гальнень (напр., емпірична соціологія, що застосовується у соціологічних досліджен-нях, обмежується спостереженням у сус-пільному житті лише окремих сторін, зде-більшого нематеріальних).

ЕМУЛЯЦІЯ [ЭМУЛЯЦИЯ] (англ. emulation) - імітація функціонування всіх або частини однієї системи за рахунок засобів іншої, що реалізується в основному шляхом апарат-них засобів таким чином, що за допомогою системи-імітатора проводиться обробка тих самих даних, виконання тих самих програм, отримання тих самих результатів, що й у системі, яка імітується.

ЕМФІТЕВЗИС [ЭМФИТЕВЗИС] (англ. em-phyteusis) - передбачений ще римським правом особливий вид спадкоємного корис-тування чужою землею, за яким держатель ділянки вносить орендну плату власникові і платить державні податки. Е. як відношен-ня власності (траст) враховується біржови-ми агентами при оформленні біржових угод про купівлю-продаж земельних ділянок.

ЕНВІРОНІКА [ЭНВИРОНИКА] (від англ., фр. environs - оточення) - система знань, уза-гальнень, спостережень про вплив навко-лишнього середовища на людину, створюва-ні нею життєзабезпечуючі споруди, спосте-реження за цим впливом і захист від нього,

ЕНЕРГЕТИКА [ЭНЕРГЕТИКА] (відгрец. ener-geios - діючий, діяльний) - 1. Наука, що досліджує розміщення і використання при-родних енергетичних ресурсів. 2. Галузь на-родного господарства, що вивчає, добуває природні енергетичні ресурси з метою за-безпечення народного господарства і насе-лення необхідними видами енергії.

ЕНЕРГІЯ [ЭНЕРГИЯ] (від грец. energeia - діяльність) - 1. Загальна міра всіх форм і видів руху матерії. 2. Переносно-наявність рушійного потенціалу, наполегливість, ді-яльність, рішучість у досягненні мети, реа-лізації планів.

ЕНЕРГООЗБРОЄНІСТЬ ПРАЦІ [ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА] - показник, який характеризує зв'язок затрат живої праці з виробничим споживанням енергії (механіч-ної, електричної, теплової), що замінює без-посереднє використання фізичної сили пра-цівників і примножує її результати. Е.п. можна обчислювати за допомогою коефіці-єнта енергоозброєності працівників. Він ви-значається шляхом ділення енергетичної потужності підприємства на кількість зай-нятих у ньому працівників. Підвищення Е.п. є одним із факторів зростання продуктив-ності праці, підвищення її ефективності і прибутковості виробництва.

ЕНТРОПІЯ [ЭНТРОПИЯ] (від грец. entropia - перетворення) - в теорії інформації: ве-личина, яка характеризує ступінь невизна-ченості системи.

ЕНТУЗІАЗМ [ЭНТУЗИАЗМ] (грец. enthusi- asms - захоплююсь) - особливе піднесен-ня, порив до дії, натхнення, рішуча готов-ність до чогось.

ЕНЦИКЛОПЕДИЗМ (ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ] (фр. encyclopedisme, від грец. enkyklios pai-dia - навчання за колом знань) - всебічна освіченість, обізнаність, широке коло знань.