Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ [ЭМИССИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ] - діяльність центральних і ко-мерційних банків, казначейств, акціонер-них товариств, інших установ щодо випуску грошей та емісії цінних паперів.

ЕМІСІЙНО-УСТАНОВЧІ ОПЕРАЦІЇ [ЭМИССИОННО-УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ] - діяльність банків, пов'язана з розміщен-ням і купівлею акцій промислових компаній.

ЕМІСІЯ [ЭМИССИЯ] (латин, emissio - ви-пуск, випромінювання)- випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів відпо-відними уповноваженими державою орга-нами та акціонерними товариствами.

ЕМІСІЯ ДЕПОЗИТНО-ЧЕКОВА [ЭМИССИЯ ДЕПОЗИТНО-ЧЕКОВАЯ] - банківські опе-рації з цінними паперами, за допомогою яких банки самі здійснюють додаткові вкла-ди в процесі надання позик з правом випис-ки клієнтам чеків у межах залишку сум на їхніх рахунках, здійснюючи таким чином прирощення (опосередковано) вкладів.

ЕМІСІЯ ЗА ГОТІВКУ [ЭМИССИЯ ЗА НАЛИЧНЫЕ] - здійснювана банком емісія цін-них паперів за допомогою операцій, за яки-ми оплата здійснюється виключно готівкою.

ЕМІСІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКА [ЭМИССИЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ] - випуск в обіг казначейських білетів і державних цінних паперів, який здійснюється казначейством чи іншою від-повідною державною установою з метою по-криття бюджетного дефіциту.

ЕМІСІЯ ПОТОЧНА [ЭМИССИЯ ТЕКУЩАЯ] - емісія державних цінних паперів, здійсне-на на фондовому ринку в поточному періоді з урахуванням його кон'юнктури.

ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ] - випуск в обіг акцій, сертифі-катів, облігацій та інших цінних паперів будь-якими емітентами, у т. ч. державою, кредит-нимиустановами, акціонерними компаніями.

ЕМІТЕНТ [ЭМИТЕНТ] (від латин, emittens, (emittentis) - той, хто випускає) -установа, яка випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші. Той, хто здійснює емісію.

ЕМІТУВАТИ [ЭМИТИРОВАТЬ] (від латин, emi-tto - випускаю) - випускати в обіг гроші і цін-ні папери (акції, облігації), проводити емісію.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія